190314 คำชวนสับสน ชุด E – expertise

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

อ้างอิง GTK -  597752 151126-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด E – Expertise


Dictionary.com:

ออกเสียง นามexpertise

เป็น สามพยางค์ “= “ek-sper-TEEZ”

เหมือนกันทั้ง BrE และ AmE โดย AmE ลากเสียงพยางค์ ท้าย

สะกดแบบ British English ลงท้ายด้วย “-ise”

ส่วน American English ลงท้ายด้วย “-ize”

หมายถึง “ความรู้/ความชำนาญของ “an expert”

หรือ “ความเห็นที่ “an expert” เขียนไว้

Dictionary of Problem Words and Expression:

อธิบายว่า คำที่ใช้แพร่หลายทั่วไป “expertise”

      เป็นคำพ้องความหมาย

      กับ skill, knowledge และ expertness

      เช่นเดียวกับ “know-how.

ยอมรับให้ใช้ “expertise” ทั้ง พูดและเขียน

ได้ทั้ง เป็นทางการ และไม่เป็น ทางการ

แต่มักพบ การใช้คำพ้องอื่นแทนคำที่ถือว่าซ้ำซากนี้


Lexitron-2 English-Thai Dictionary:

ให้คำแปล นามexpertise” ว่า

       “ทักษะความรู้” หรือ “ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)