เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้วิจัย                 นางสาวศิริ   ศรีชัย    

หน่วยงาน               โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา  เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร      

ปีที่ทำการวิจัย           พ.ศ. 2560 - 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อทราบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทาจังหวัดยโสธร  2. เพื่อทราบ แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กลุ่มประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรในโรงเรีย จำนวน 38 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน  รวมทั้งสิ้น 53 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน (s)วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากข้อมูลที่ได้รับ จากการสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  โดยภาพรวมมีการขับเคลื่อนอยู่ที่ระดับมาก

          2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  คือ (1) จัดให้มีหน่วยเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (2) สนับสนุนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (3) พัฒนาการจัดหาและใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) พัฒนาการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาญ ต้นมงคลกาญจน์ความเห็น (0)