ครูดี (1) ความเป็นมาของโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"

             

 "ครูดีไม่มีอบายมุข" เป็นโครงการที่จัดทำข่ึ้น ผ่านมาแล้ว ถึง 8 ปี  เป็นโครงการ ที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครูของทุกปีเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 1 - 7 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงานที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่นๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” โดยมีประเภทรางวัล 3 ประเภท ได้แก่   โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข     โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข   เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข

โดยผู้สมัครโครงการนี้จะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกสังกัด   เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติศีล 5 เป็นปกติในชีวิตประจำวัน   ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 ตามหลักพุทธธรรมหรือ เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 แต่สามารถเลิกได้แล้วอย่างเด็ดขาด และ/หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานทั้งในและนอกโรงเรียนที่แสดงถึงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ เหล้า เบียร์  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน (เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  และเป็นผู้ที่ไม่เคยรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขมาก่อน
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูดีไม่มีอบายมุขความเห็น (0)