คำว่า "Protest" เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม ในบริบทของการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิบางอย่างซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การประท้วง กล่าวคือ การแสดงออกซึ่งการคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำใดการกระทำหนึ่งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจสาธารณะหรืออำนาจมหาชน(Public)

          ตัวอย่างประโยค Some group of people protest against the govenment's policy because of its transparency. ประชาชนบางกลุ่มประท้วงนโยบายของรัฐบาลด้วยเหตุเรื่องความโปร่งใสของนโยบาย

          จากตัวอย่างประโยค Protest มักจะใช้คู่กับ บุพบท against ซึ่งหมายความว่า คัดค้านต่อใคร

         ในบางครั้งอาจใช้ควบคู่กับคำว่ stageซึ่งในบริบทนี้เป็นคำกริยา ซึ่งหมายถึง ดำเนินการ รวมตัวเพื่อที่จะกระทำการบางอย่างซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบครอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประท้วงผู้ให้อำนาจสาธารณะ(รัฐบาล) เช่น to stage a protest

  • The workers and students staged a protest against the new legislation. คนงานและนักศึกษาก่อการประท้วงกฎหมายฉบับใหม่

          การประท้วงเป็นสิทธิเสรีภาพของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในฐานะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม ความคิดที่แตกต่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ทางสังคมนันคือ กฎหมาย จึงจะไม่ก่อนให้เกิดความสับสนวุ่นวายหรือเกิดความแตกแยกของคนในสังคม

          สุดท้ายขอฝาก Idiom แม้จะมีความหมายไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับบริบทข้างต้นนี้ค่ะ "under protest" ซึ่งหมายความว่า การกระทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เต็มใจ เช่น  She wrote a letter of apology but only under protest. หล่อนเขียนจดหมายแสดงความใจด้วยความไม่เต็มใจ

หนังสืออ้างอิง

บทความจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมภ์"ภาษาน่ารู้: ศัพท์ในข่าวการเมือง" โดยสมศีล ฌานวังศะ ( พ.ศ.2549)  

Chambers English Dictionary of Idioms 1996

Oxford Advanced Learner's Dictionary 2003

Webster's New World Dictionary 1994