คำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1.Quality Auditing

    หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ

2.Quality Control

    หมายถึง การควบคุมคุณภาพ

3.Education

   หมายถึง การศึกษา

4.Effectiveness

   หมายถึง  ประสิทธิผล

5.Efficiency

   หมายถึง  ประสิทธิภาพ

6.Vision

   หมายถึง  วิสัยทัศน์

7. Internal Quality Assurance

   หมายถึง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

8.External Quality Assurance

   หมายถึง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

9.Quality Indicators

   หมายถึง ตัวบ่งชี้

10. Process

   หมายถึง กระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)