"สมการแห่งความสุข"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการระดมสมองของนิสิตประมาณ ๘๐ คน ในชั้นเรียนรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๔ ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ สรุปได้ว่า นิสิตทุกคนต้องการความสุข มาเรียนเพื่อความสุขในอนาคต ความหมายของความสุขคืออะไร 

  • คนทั่วไปเข้าใจว่าความสุขได้มาจากความสำเร็จ ความสมปรารถนา หรือที่เรียกว่า "ความพอใจ" 
  • น้อยมากที่เข้าใจว่าความสุขเกิดจากความพยายาม "ความเพียรพอ" ซึ่งจะทำให้คนเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของตัวตนตนเอง และ
  • ยิ่งน้อยและหาได้ยากยิ่งที่เข้าใจด้วยตนเองว่าความสุขเกิดจาก "ความพอเพียง" 
  • และที่น้อยที่สุดคือจำนวนคนที่เข้าใจว่า ความสุขไม่มีอยู่จริง แท้จริงแล้วความสุขคือความทุกข์ที่น้อยลงเท่านั้น 
  • ความสุขไม่มีอยู่จริง มีแต่ ความทุกข์เท่านั้นที่เป็นของจริง "ทุกขสัจจะ" (ผมเขียนบันทึกเรื่อง "เหตุแห่งความสุข ๓ ประการ" ไว้ที่นี่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (0)