รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๑-๒๕๖๑ (๖) แผนที่เดินดิน


สัปดาห์ที่ ๗ ของการจัดการเรียนรู้รายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมลงสำรวจพื้นที่รอบนอกมหาวิทยาลัย ให้ทุกกลุ่มได้ทดลองทำแผนที่เดินดิน ซึ่งเป็นเครื่องมือศึกษาชุมชนเบื้องต้น โดยกำหนดพื้นที่ชุมชนสองฝั่งข้างถนนจากมหาวิทยาลัยไปประตูทางเข้าทางบ้านดอนยม และแบ่งพื้นที่ย่อยๆ ให้แต่ละกลุ่มลงเดินสำรวจและเขียนแผนที่ ส่งมาในลักษณะในอัลบั้มของกลุ่มไลน์  ดังภาพ

ต่อไปนี้เป็นแผนที่เดินดินของแต่ละกลุ่ม  ขอนำเสนอพร้อมวิพากษ์ เพื่อให้นิสิตได้ทราบผลงานของตนเอง

๑) กลุ่มหมี

วิพากษ์

 • ไม่ระบุว่าจุดที่ได้รับมอบหมาย (หัก ๑ คะแนนครับ)  
 • ไม่มีกำหนดทิศทางใด ไม่รู้ว่าถนนเส้นใด  (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่ระบุสัดส่วน หรือ ระยะห่างที่สำคัญ หรือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงระยะทาง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • มีการระบายสีสวยดีพอสมควร (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๕ คะแนน ครับ 
แก้ไขให้ ๙ คะแนน 

๒) กลุ่มแมวน้ำ • เป็นแผนที่เดินดินที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานดีครับ ดูแล้วรู้ว่าเป็นจุดใด (จุดที่ ๑๘) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ใหญ่ แม้ว่าจะไม่ระบุว่าทิศเหนือไปทางใด แต่ก็เข้าใจได้ด้วยแผนที่ใหญ่ครับ 
 • ตัวอักษรบอกรายละเอียดเล็กเกินไปและเลือนลาง อ่านลำบากมาก  (หัก ๒ คะแนนครับ)
 • ได้สัดส่วนเห็นตำแหน่งและตำแหน่งของอาคารสะถานที่ดี 
 • ถ้าระบายสี จะทำให้ดูง่ายและสวยงามมากขึ้น (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • แสดงไว้ค่อนข้างชัดว่าจุดทิ้งขยะ จุดที่เป็นปัญหาอยู่ที่ใด 
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๗ คะแนนครับ 
(แก้ไขใหม่) ให้ ๑๐ คะแนนครับ

๓) กลุ่มเสือ


 • บอกตำแหน่งว่าเป็นจุดที่ ๑๙ ชัดเจนครับ พร้อมระบุทิศตามมาตรฐานแผนที่ด้วยครับ 
 • การระบุสิ่งก่อสร้างและอาคารชัดเจนครับ พร้อมทั้งให้คำอธิบายได้ดีครับ 
 • เดินลึกเข้าไปไม่พอ น่าจะเดินสำรวจลึกเข้าไปให้เห็นภาพรวมของชุมชนมากขึ้น  (หัก ๑ คะแนน)
 • ถ้าระบายสีจะสวยงามและชัดเจนน่าดูมากขึ้นครับ (หัก ๑ คะแนน) 
 • ให้ชัดเจนว่าปัญหาขยะอยู่ตรงไหน 
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๘ คะแนนครับ 
๔) กลุ่มน้องช้าง


 • บอกตำแหน่ง แต่ไม่ได้บอกทิศทาง  (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ให้รายละเอียดได้ดีสำหรับอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง แต่ขาดสภาพพื้นที่อื่น เช่น ลักษณะป่า นาข้าว ฯลฯ ที่เป็นที่โล่ง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับขยะใดๆ (หัก ๑ คะแนนครับ) 
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๗ คะแนนครับ 

(แก้ไขมาดีเอาไป ๑๐ คะแนนครับ)

๕) ผึ้งน้อย


 • ระบุจุดที่ได้รับมอบหมายชัดเจนครับ และบอกทิศทางเหนือใต้ชัดเจนครับ 
 • ให้รายละเอียดของอาคารสถานที่ ที่อยู่อาศัย ไม่ละเอียดพอครับ มีเพียงบางอาคารเท่านั้น (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • กำหนดตำแหน่งของปัญหาได้ดีครับ 
 • แต่ไม่เห็นสัดส่วนหรือขนาดจริง ไม่มีข้อใดตรงไหนบอกให้พอคาดเดาได้ว่าระยะห่างมากน้อยเพียงใด (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ถ้าระบายสีจะชัดเจน สวยงาม (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ตัวอักษรขนาดเล็กและเลือนลาง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๖ คะแนนครับ 
๖) กลุ่มเพกาซัส


 • บอกตำแหน่งเป็นจุดที่ ๕ ชัดครับ ไม่มีบอกทิศเหนือใต้ (หัก ๑ คะแนน)
 • ไม่มีรายละเอียดของอาคารสิ่งก่อสร้าง และจุดที่เป็นปัญหา (หัก ๒ คะแนนครับ)
 • สวยงามเหมือนจจริงครับ แต่ไม่บอกหรือสื่อสารเรื่องขนาดกับผู้ดูภาพ (ห้ก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๖ คะแนนครับ
(แก้ไขแล้วได้ ๑๐ คะแนนครับ)

๗) กลุ่มฉลาม


 • เขียนภาพได้สวยงามมากครับ และให้รายละเอียดของภาพดีมาก สะท้อนถึงความใส่ใจและตั้งใจในการทำงานชิ้นนี้อย่างยิ่ง 
 • บอกจุดที่ ๑๖ ที่ได้รับมอบหมายชัดเจนครับ แต่ไม่มีทิศทางในแผนที่ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่ระบุจุดที่เกิดปัญหา (หัก ๑ คะแนน)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๘ คะแนนครับ 
๘) กลุ่มแมวน้อย • วาดภาพได้สมจริงและระบายสีสวยงามมาก (ต้องได้อย่างต่ำ ๕ คะแนนครับ)
 • บอกตำแหน่งจุดที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่บอกทิศทางใด (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่มีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่แสดงหรือสะท้อนจุดที่มีปัญหา เช่น ตำแหน่งทิ้งขยะ หรือตำแหน่งที่พบขยะ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐  ให้ ๗ คะแนนครับ 
๙) กลุ่มจิ้งจอก


 • ระบุตำแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย (จุดที่ ๔) แต่ไม่ได้มีบอกทิศทางใดๆ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ระบุดตำแหน่งของปัญหา 
 • ไม่ระบบระยะหรือสัดส่วนใดๆ ไม่สมจริง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่มีรายละเอียดของสถานที่ รั้วรอบ ขอบกั้นมใดๆ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่ได้วาดตามสัดส่วนจริง สะท้อนเพียงแค่ตำแหน่ง เหมือนเขียนไว้บอกทางเท่านั้น ไม่ใช่การสำรวจจริงๆ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๖ คะแนน

แก้ไขให้ ๙ คะแนนครับ

๑๐) กลุ่มสิงโตผู้น่ารัก


 • ระบุจุดที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่ได้บอกทิศทาง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่มีรายละเอียดของขอบเขต พื้นที่ ไม่เห็นสภาพของพื้นที่ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่มีข้อมูลสัดส่วน หรือระยะห่างที่สำคัญๆ ใดๆ  (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้อย่างมาก ๗ คะแนน
๑๑) กลุ่มทาคิน 

 • ระบุจุดที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่บอกทิศทาง ตามมาตรฐานแผนที่ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • เป็นแผนที่เดินดิน ที่ผู้วาดตั้งใจ ใช้ความเพียร และใส่ในการทำมาก บูรณาการงานศิลปะ ทำให้น่าดู สวยงาม 
 • แสดงจุดที่เป็นปัญหา 
 • ขาดสัดส่วนและความสมจริงไปนิดครับ (หัก ๑ คะแนนครับ) 
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๘ คะแนนครับ

(แก้ไขใหม่) ให้ ๑๐ คะแนนครับ

๑๒) กลุ่มกระทิง

 • ดูสวยงามและประณีตดีครับ แต่อาจารย์สงสัยว่าใช่จุดที่ได้มอบหมายไหมครับ  กลุ่มกระทิงได้จุดที่เท่าใดครับ
(แก้ไขแล้ว ให้ ๑๐ คะแนนครับ)

๑๓) กลุ่มโลมา • บอกตำแหน่งที่มอบหมาย แต่ไม่บอกทิศทางตามมาตรฐานแผนที่ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ใช้สัญลักษณ์มากไปครับ เลยทำให้ดูยาก แม้ว่าจะดูสวยงามดีที่มีสีสัน
 • ไม่ได้แสดงสัดส่วนหรือระยะห่างที่สำคัญๆ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่ได้ระบุจุดปัญหาหรือสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขยะที่สนใจ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๗ คะแนนครับ 

(แก้ไขใหม่) ให้ ๑๐ คะแนนครับ

๑๔) กลุ่มหมาป่าจ่าฝูง • ไม่ระบุจุดที่ได้รับมอบหมาย ไม่ทราบตำแหน่งเลยครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ไม่ระบุทิศทางตามมาตรฐานแผนที่ครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • มีรายละเอียดที่สมจริงพอสมควรครับ 
 • หากเติมสีสันจะสวยงามครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ได้ไป ๗ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ 

(แก้ไขใหม่) ให้ ๑๐ คะแนนครับ 

๑๕) กลุ่มแกะ • ระบุตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เสียดายที่ไม่ได้ระบุทิศทางครับ 
 • สวยงามสร้างสรรค์และให้รายละเอียดได้ดีครับ  
 • ให้คะแนนสูงถึง ๙ คะแนน เต็ม ๑๐ คะแนนครับ 
๑๖) กลุ่มนกฮูก • เอาไปเลย ๑๐ คะแนนครับผม
๑๗) กลุ่มมังกร • เสียดายที่ลืมบอกทิศทางตามมาตรฐานแผนที่ครับ 
 • และไม่เห็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขยะที่เราสนใจครับ 
 • ได้ ๘ คะแนนจากเต็ม ๑๐ คะแนนครับ (ส่งมาแก้ไขแล้ว)

 • เครื่องหมายบอกเหนือใต้ไม่ถูกวิธีตามวิธีระบุมาตรฐานครับ แต่ไม่เป็นไรครับ 
 • ให้ ๑๐ คะแนนจากเต็ม ๑๐ คะแนนครับ ... ให้ไปศึกษาเพิ่มนะครับว่าเขาระบุทิศเหนือใต้อย่างไร 
๑๘) กลุ่มอินทรี • เอาไปเลย ๑๐ คะแนนครับ  ขอบคุณที่สร้างผลงานที่สวยงามครับ  แม้ว่าจะยังขาดสัญลักษณ์แสดงทิศทาง และระบุจุดแห่งปัญหาที่เราสนใจ 

๑๙) กลุ่มปลาทอง • ให้เพียง ๔ คะแนนครับ จาก ๑๐ คะแนน ให้ศึกษาจากที่ตรวจไปแล้วครับ 
(แก้ไขใหม่ให้ ๑๐ คะแนนครับ)

๒๐) กลุ่มม้าขาว


 • สวยมากครับ ถ้าใส่รายละเอียดชื่อร้านค้าด้วยจะดีมาก 
 • ยังขาดการระบุจุดที่ได้รับมอบหมายและสัญลักษณ์ทิศทางครับ 
 • ให้ ๘ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ  (ส่งมาแก้ไขแล้ว)

กลุ่มม้าขาว ได้ปรับแก้ไขตามที่ได้แนะนำ 

 • ให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าหอพักอะไร ร้านค้าอะไร แต่อย่างไรก็สมควรได้คะแนนเต็มครับ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ
 • ให้ ๑๐ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ 
๒๑) กลุ่มเป็ดน้อย

 • ระบุจุดที่รับผิดชอบชัดเจนครับ แต่ยังขาดทิศทางเหนือใต้ตามมาตรฐานครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • คำนึงถึงความเป็นจริงดีมากครับ บริเวณนั้นถนนโค้งแบบในภาพ 
 • ให้รายละเอียดถนนหนทางไปไหน และระบายสีถนนด้วย  จะดีมากครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • หากมีพื้นที่ว่างมากแบบนี้ สามารถให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขยะได้ครับ เช่น ปริมาณขยะที่พบคร่าวๆ เป็นต้น
 • ให้ ๘ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ 
๒๒) กลุ่มหนู

 • ระบุจุดที่ได้รับมอบหมายชัดครับ แต่ไม่มีสัญลักษณ์บอกทิศทาง (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ให้รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง อาคารดีครับ  และระบุจุดที่เป็นปัญหาชัดเจนครับ 
 • ไม่มีรายละเอียดเส้นทางและทิศทางครับขอถนนครับ (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • มีสีสันจะสวยและสมจริงมากขึ้นครับ (หัก ๑ คะแนน) 
 • ให้ ๗ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ
(แก้ไขเพิ่มเติม) ให้เป็น ๑๐ คะแนนครับ

๒๓) กลุ่มผีเสื้อ

 • ระบุจุดที่ได้รับมอบหมายชัดเจนครับ
 • แต่ไม่ได้แสดงทิศทางตามมาตรฐานของแผนที่เดินดิน (หัก ๑ คะแนนครับ)
 • ภาพสวยมากครับ รายละเอียดชัด และตำแหน่งค่อนข้างสมจริงครับ แต่เสียดายไม่ได้ระบุหรือแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เราสนใจ
 • ให้ ๙ คะแนน เต็ม ๑๐ ครับ
นิสิตที่รักครับ  กลุ่มใดที่ไม่พอใจคะแนนที่ได้ สามารถจัดทำขึ้นใหม่ หรือแก้ไขใหม่ แล้วส่งเข้าอัลบั้ม แล้วแจ้งอาจารย์มาได้ครับ จะเข้ามาแก้ไขบันทึกนี้ใหม่ครับ ... ทุกกลุ่มสามารถได้แก้ขจนได้ ๑๐ คะแนนเต็มครับ

หากช่วยกันสะท้อนเชิงบวกท้ายบันทึกนี้ ต่อภาวะผู้นำที่ตนเองได้เรียนรู้พัฒนาจากการเรียนรายวิชานี้จะดีมากครับ  (ขอเป็นเชิงบวกจะดีครับ จะได้มีกำลังใจไปต่อ)

หมายเลขบันทึก: 657632เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2018 21:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ธันวาคม 2018 17:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี