ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of materials)

หนังสือความแข็งแรงของวัสดุเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือหลักในการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรายวิชา กลศาสตร์ของวัสดุ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และนอกจากทั้งสองรายวิชานี้แล้วเนื้อหาภายในเล่มยังครอบคลุมรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมด้วย และยังเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ทุกท่าน โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้และมีทักษะการคำนวณเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้งานจริงได้ ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ ความเค้น ความเครียด กฎของฮุก ทฤษฏีพลังงานความเครียดและความเค้นเข้มข้น ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและความเค้นในวัสดุที่ทำการต่อกัน การบิดของเพลาและความเค้นภายในผนังบาง แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคาน การโก่งตัวของคานและความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้น การออกแบบคานและเพลา และพฤติกรรมของวัสดุ ในการอธิบายเนื้อหานั้นจะใช้คำศัพท์ที่ง่าย มีรูปภาพประกอบ มีการยกตัวอย่างการคำนวณชิ้นงานต่างๆ มีเฉลยแบบฝึกหัดทบทวน พร้อมแทรกงานวิจัยและเนื้อหาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการคำนวณได้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ตามสมควร หากท่านที่นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีน้อมรับฟัง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.se-ed.com/product/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขียนหนังสือสำนักพิมพ์ซีเอ็ดความเห็น (0)