เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping and punching dies technology)

หนังสือ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping and punching dies technology) เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม  คลอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร นอกจากนั้นแล้วเนื้อหาภายในเล่มนี้ยังเหมาะสมสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างแม่พิมพ์ และเนื้อหาในเล่มนี้ยังเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้อีกด้วย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ ประเภทแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และการสร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งในการอธิบายเนื้อหาแต่ละบทนั้นจะใช้คำศัพท์ที่ง่าย มีรูปภาพประกอบ มีการยกตัวอย่างชิ้นงานต่างๆ มีแบบงานสำหรับการฝึกปฏิบัติ พร้อมแทรกงานวิจัยและเนื้อหาความรู้ใหม่ๆที่เป็นปัจจุบัน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ตลอดจนการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้งานจริงได้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ตามสมควร หากท่านที่นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีน้อมรับฟังและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.se-ed.com/product/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขียนหนังสือสำนักพิมพ์ซีเอ็ดความเห็น (0)