วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 31 ตุลาคม 2561ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#เศรษฐกิจพอเพียง#เป้าหมาย#พัฒนาประเทศ#ประเทศพัฒนาแล้ว#สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ#รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน#ประเทศชาติมั่นคง#ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี#หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท#กิตติวินท์ หาญศักดิ์สิทธิ์#วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580#ประชาชนมีความสุข#เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง#สังคมเป็นธรรม#ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน#ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง#ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน#ยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์#ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม#ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม#ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ#มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนานุษย์#ดร..รวิช ตาแก้ว

หมายเลขบันทึก

657009

เขียน

01 Nov 2018 @ 22:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก