พบกันครั้งแรก

      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยทำให้สามารถสื่อสารกันทั้งในด้านวิชาการและด้านปฏิบัติงาน ชุมชนนี้ยังต้องการใสมาชิกได้บันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลงในเวทีแห่งหารเรียนรู้

      วันนี้ขอฝาก Three A's ได้แก่ A1 คือ Awareness หมายถึงความตระหนัก

                                            A2 คือ Attempt  หมายถึงความพยายาม

                                            A3 คือ Achievement หมายถึงความสำเร็จ