การทำคำถามการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในระดับเดียวกันครับ ส่วนแบบอื่นรอไว้ก่อน ให้เริ่มดังนี้

  1. เวลาที่เคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด (t)

                t = U*Sin@/g

          เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนตกพื้น T

                T  = 2*t

2       ระยะสูงสุดในแนวดิ่ง H

         H = [U^2*Sin^2@]/(2*g)

3       ระยะกระจัดในแนวระดับ Sx

        Sx =  [U^2*Sin(2@)]/(g)

4      H/Sx  =  1/4*Tan@

U = ความเร็วต้น ทำมุมกับแนวระดับ @

g = แรงโน้มถ่วงของโลก 9.81 m/s^2

ไม่ว่าจะถามอะไรโยกไปมาใน 4 ข้อได้ทั้งหมดครับ