เปิดพื้นที่ในจังหวัดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ

เปิดพื้นที่ในจังหวัดเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ

         3 พ.ย.48   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนบูรณาการสุขภาวะ (คณะที่ 3) ของ สสส.   มีการพูดถึงบทเรียนของศูนย์ประสานสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ. ปชช.)   พบว่านโยบายเรื่องการต่อสู้ความยากจนทำให้เกิด  การเปิดพื้นที่ในจังหวัดให้ภาคีจากทุกส่วนมาร่วมกันในการทำงาน  

         นี่เป็นครั้งที่ 2 ใน 1 สัปดาห์ที่ผมได้รับฟังเรื่องการเปิดพื้นที่ในจังหวัดให้ภาคีทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันในพื้นที่ (Area - based) คือทางราชการในจังหวัดเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดมาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ

         และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งฝ่ายราชการ   และฝ่ายประชาสังคม   ว่าการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน/ประชาสังคมเข้ามาเป็น key players ต่อการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมนั้น  เป็น win - win situation   คือภาคราชการก็ได้ผลงาน   ภาคประชาชนก็ได้ผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตน

         นี่คือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสังคมไทย   ที่จะเคลื่อนไปสู่สังคมเรียนรู้/สังคมที่มีความรู้เป็นฐาน   ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้/สร้างความรู้ในทุกอณูของสังคม   และในทุกวินาทีของชีวิต

วิจารณ์  พานิช
 3 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)