KM ใน สปรส.

KM ใน สปรส.

          วันที่ 3 พ.ย.48   ทีม สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ) ได้แก่ นพ. อำพล  จินดาวัฒนะ,  อ. กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร,  คุณสุนีย์ สุขสว่าง, คุณสุรศักดิ์ บุญเทียน,  คุณสมพร เพ็งค่ำ   และคุณสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล   มาหารือความร่วมมือเพื่อขอเรียนรู้วิธีดำเนินการจัดการความรู้   สำหรับนำไปปฏิบัติภายในสำนักงานของ สปรส. เอง   และสำหรับใช้เป็นเครื่องมือทำงานขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพไปสู่สมัชชาสุขภาพ ปี 2549

          ผมเคยบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ สปรส. ไว้กว่า 10 ครั้ง   หาก search ด้วยคำหลัก สปรส. ก็จะพบบันทึกเหล่านี้   ซึ่งที่กล่าวถึง KM ใน สปรส. โดยตรงคือบันทึกเมื่อวันที่ 8 ต.ค.48 (click)

          ทีมงานของ สปรส. ได้ศึกษาทฤษฎีของ KM มาค่อนข้างดี   คุยกันง่ายและมีการทำการบ้านมาก่อน   เรามีความเห็นร่วมกันว่า สปรส. และภาคีเครือข่ายมีต้นทุนความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพมากมาย   อันสามารถขับเคลื่อนไปสู่สมัชชาสุขภาพที่มีสาระเชื่อมโยงลึกซึ้ง   และขับเคลื่อนการปฏิบัติคู่ไปกับสมัชชา   เพื่อไม่ให้สมัชชาสุขภาพมีลักษณะเป็นสมัชชา NATO (No action,  Talk only)

          เราจะร่วมกันจัดตลาดนัดความรู้ 2 ครั้ง   เพื่อฝึกเทคนิค KM ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สปรส. และแกนนำในพื้นที่   สำหรับให้ไปฝึกต่อกันได้เอง   คือเราจะฝึก "คุณอำนวย" และวิทยากร KM ให้

          คุณอ้อม (อุรพิณ) เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบเป็นวิทยากรหลัก   ผมได้กำชับทีม สปรส. ว่าต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามากและผู้เข้าร่วมตลาดนัดต้องศึกษา KM มาก่อนเป็นอย่างดี

         

                คุณอ้อมกับทีม สปรส.                             ทีม สปรส.

วิจารณ์  พานิช
 3 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)