จากบล็อกที่ผ่านมาที่กองคลังและพัสดุได้รับการเลือกบริการที่จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับสำนักงาน กพร. ซึ่งยังไม่บอกเลยว่า One stop service เกี่ยวกับอะไรบางคนอาจจะสงสัย จึงมาเล่าให้ฟังในวันนี้ ที่กองคลังฯใช้บริการแบบ One stop Service  เพื่อนำมาใช้ในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  3  เมษายน  2549

One stop Service การเบิกจ่ายเงินรายได้และเงินรับฝาก ในวงเงินที่ไม่เกิน 50,000.-บาท มีรายการดังต่อไปนี้ที่สามารถมาใช้บริการ

1. เงินยืมไปราชการและเงินยืมโครงการ

2. เงินที่หน่วยงานย่อยทดรองจ่ายไปก่อน

3. เงินที่บุคลากรทดรองจ่ายไปก่อน

4. เงินค่าตอบแทนต่าง ๆ

5. เงินอื่น ๆ ที่เร่งด่วน อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ซึ่งสามารถมายื่นและตรวจสอบความถูกต้องจ่ายเช็คทันทีภายในเวลา 15 นาทีต่อเรื่อง