วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Journal of Social Sciences)

ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (Walailak Journal of Social Sciences)
เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ind...
ISSN 1905-8241
กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
ผู้ผลิต สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบเขตเนื้อหา วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
  เช่น จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม กฎหมาย 
  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  โดยนำเสนอในรูปแบบของ บทความวิจัย  บทปริทัศน์ หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)