PLC_GE-CM_ 01: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงาน


วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศึกษาทั่วไป จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (Course Manager) รายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อนำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้จากการจัดการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ผ่านมา มาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่ไป

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษานี้ มีคอมเมนต์ที่สำคัญที่สุดคือ สำนักศึกษาทั่วไปจะต้องนำเอา OBE (Outcome-based Learning) มาใช้อย่างจริงจัง โดยแนะนำให้เริ่มจากการเขียน ELO (Expected Learning Outcome) ใน มคอ.๓ ให้ชัดเจน ... ผมสรุปสิ่งทีกรรมทวนสอบไว้เป็นสไลด์ สำหรับการสื่อสารกับอาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ผู้สอน ดังนี้


การเขียนจุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • คณะกรรมการฯ เน้นย้ำว่า การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นั้น  หากจะทำให้ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีทางการศึกษานั้น  ต้องยึด ELO  วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล ใน มคอ.๓ เป็นหลัก 
  • ในวันทวนสอบฯ  นอกจาก มคอ.๓ และ มคอ.๕ แล้ว สิ่งที่อาจารย์ต้องเตรียมนำเสนอคือ รายละเอียดการบันทึกคะแนนในการประเมินผลการศึกษา ทั้งตารางคะแนน และตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน หรือรวมถึงตัวอย่างสื่อการสอน 
  • การเขียน มคอ.๓ เริ่มต้น การกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ต้องถูกต้อง โดยมีลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ สอคล้องกับ KPA ครอบคลุม TQF  และเขียนให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
สอดคล้องกับ KPA

สอดคล้องกับ KPA  คือ จุดมุ่งหมายต้องสอดคล้องและครอบคลุมคำอธิบายของรายวิชา และแยกความรู้ (Knowledge, K)ทักษะหรือกระบวนการ (Process,P) และเจตคติ (Attitude,A) ที่คาดหวัง โดยเขียนเป็นข้อๆ แต่ละข้อมีเพียงประเด็นเดียว 


การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ให้ยึดตามทฤษฎีการเรียนรู้ (แบบขั้นบันได) ของบลูม (Bloom's Taxonomy) ซึ่งแยกปัญญาของคนเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognetive ) ด้านทักษะพิสัย (Psychromotor) และด้านจิตพิสัย (Attitude)

ด้านพุทธิพิสัยแยกระดับการเรียนรู้ไว้ ๖ ขั้นได้แก่ รู้จำ เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ดังรูปด้านทักษะพิสัย เน้นการเรียนรู้ฐานกาย แบ่งเป็น ๗ ขั้นได้แก่ รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส มีท่าที ทำตามได้ ทำเองได้ ทำได้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงต่อยอด และริเริ่มสิ่งใหม่ส่วนด้านจิตพิสัย แบ่งลำดับการเรียนรู้เป็น ๕ ขั้น ได้แก่ รับ ตอบสนอง เห็นคุณค่า เกิดศรัทธา และเปลี่ยนนิสัย
ครอบคลุม TQF

  • เขียนตามกรอบและครอบคลุม TQF  คือ จุดมุ่งหมายรายวิชาจะต้อง ครอบคลุมความคาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ Thailand Quality Framwork (TQF) ที่รายวิชารับผิดชอบ ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.๒) (จุดทึบ หรือ จุดดำ) โดยเขียนเป็นข้อๆ เป็นด้านๆ เป็นประเด็นๆ 

เขียนเป็นลักษณะจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม


จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะถูกนำไปเป็นเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือประเมิน โดยเฉพาะข้อสอบ  ในระบบคลังข้อสอบจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ข้อสอบที่มีคุณภาพจะช่วยให้การเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ พฤติกรรมที่คาดหวัง ที่ผู้เรียนแสดงออกหรือกระทำหลังการเรียนรู้ ที่สามารถสังเกตเห็นได้  จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ดีมี ๓ องค์ประกอบได้แก่  พฤติกรรม เงื่อนไข และเป้าหมายหรือเกณฑ์ความสำเร็จ  (ดูรายละเอียดในสไลด์)  .... การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ให้เขียนเฉพาะส่วนพฤติกรรมที่คาดหวังเท่านั้น ไม่ต้องเขียนส่วนเงื่อนไขและเกณฑ์

คำสำคัญที่แสดงถึงพฤติกรรม ในแต่ละขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย แสดงในคอลัมน์ซ้ายมือในสไลด์ต่อไปนี้

ตัวอย่าง จุดมุ่งหมายรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คำอธิบายรายวิชาแสดงในสไลด์
      1.นิสิตสามารถบอกอธิบายที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
      2.นิสิตเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      3.นิสิตสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
      4.นิสิตสามารถอภิปรายและตัดสินใจบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้
      5.นิสิตสามารถอธิบายถึงศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานได้
      6.นิสิตสามารถอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่นได้
      7.นิสิตสามารถอธิบายความหมายและแนวปฏิบัติในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
      8.มคอ2(2.3) นิสิตสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน การทำบัญชีรับ-จ่ายและการประกอบการและสามารถเปรียบเทียบและอภิปรายระหว่างเศรษฐศาสตร์กับความพอเพียงได้
      9.สามารถอภิปรายความชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
      10.มคอ2(1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
      11.มคอ.2(1.2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และอดทน
      12.มคอ2(1.3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
      13.มคอ2(1.5) มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมมีน้ำใจและความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ
      14.มคอ2(3.1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี
      15.มคอ2(3.2)สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น และสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
      16.มคอ2(3.3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบมีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
      17.มอค2(3.4) มีทักษะในการทำงาน สามารถวางแผน จัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีสามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
      18.มคอ2(3.5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมการสร้างอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ และการพึ่งตนเอง
      19.มคอ2(4.1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
      20.มคอ2(4.2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
      21.มคอ2(5.4) สามารถประเมินสถานการณ์ต้นทุน กำไร และความคุ้มค่าได้


การเขียนวิธีสอนและวิธีประเมินผลในหมวด ๔ ของ มคอ.๓

นอกจากจุดมุ่งหมายแล้ว กรรมการทวนสอบฯ ยังเน้น ลักษณะการเขียนวิธีสอนและวิธีประเมินผล ดังแสดงในสไลด์ต่อไปนี้ 

  

ในฐานะที่ผมทำงานเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านการเรียนการสอนของ GE ตั้งใจว่า จะนำเอาประสบการณ์การทำ PLC  มาใช้ในการสร้าง PLC ของอาจารย์มหาวิทยาลัย  โดยกำหนดแนวทางเดินไว้ ๕ ประการดังสไลด์ขอจบบันทึกไว้เท่านี้ครับ

หมายเลขบันทึก: 648930เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2018 06:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กรกฎาคม 2018 06:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท