ทบทวนชีวิตใน ๑ สัปดาห์ ๓๑ ตค. – ๖ พย. ๔๘

มีการเดินทางช่วงปลายสัปดาห์
ทบทวนชีวิตใน ๑ สัปดาห์  ๓๑ ตค. – ๖ พย. ๔๘
·        ประชุมคณะกรรมการบริหาร บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)  โดยมี ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ เป็นประธาน    มีเรื่องสำคัญต่อบ้านเมืองหลายเรื่อง :
-          โครงการเรียนล่วงหน้า (ดร. กอปร กฤตยากีรณ เป็นประธานคณะทำงาน)
-          โครงการวิทยาศาสตร์เยี่ยมเยือน
-          โครงการต้นกล้าวิจัย  (ศ. ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน)
-          การเตรียมต้นฉบับหนังสือ “การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย”
-          หนังสือ “กัน/แก้ แก่” (คลิก) และหนังสือ “Mentor – Mentee – Mentoring” (คลิก) ได้แนะนำใน บล็อก แล้ว
-          การประชุมระดมสมอง และข้อเสนอเรื่อง “การปรับระบบวิจัย พัฒนา สร้าง กระจาย จัดการความรู้ และนำความรู้สู่การปฏิบัติของประเทศ”  เรื่องนี้ได้นำลง บล็อก ไว้แล้ว (คลิก)  
-          สิบเทคโนโลยีอุบัติใหม่  
นี่คือความภาคภูมิใจในการรวมตัวกันของ “กลุ่มพลังสมอง” ของแผ่นดิน    สร้างองค์กรวิชาการ เพื่อร่วมกันทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ของสังคม   
·        ประชุม อกพร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ของระบบราชการ   มีการระดมความคิดกันเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และ สรุปบทเรียนจากหนังสือ Winners Never Cheat ที่ได้ลง บล็อก ไว้แล้ว  
·        มสส. –  มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์  : หารือกันเรื่องโครงการ NewSchool  ที่จะทำนิตยสารต่อจาก สานปฏิรูป ว่าไม่มีทางอยู่รอด เนื่องจากจำนวนสมาชิกน้อย    และแบกรับรายจ่ายค่าเงินเดือนเจ้าหน้าที่สูงมาก     ได้คุยกันเรื่องเน้นที่ core business คือการขับเคลื่อนเครือข่ายครู    เน้นการสร้างสรรค์และ ลปรร. ทางวิชาการของครูที่มีจริตสร้างสรรค์   
·        มสช. และหน่วยงานตระกูล ส ร่วมประชุม สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ระดับพื้นที่     สปรส. กับ สสส. จะเป็นแกนนำ นัดประชุมภาคีที่ทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อแสวงหาการทำงานร่วมกันให้เกิด synergy
·        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครทุน API Fellowship ระดับประเทศ
·        ความร่วมมือเพื่อนำ KM เข้าเป็นเครื่องมือในการทำงานปฏิรูประบบสุขภาพของ สปรส. เริ่มเป็นรูปธรรม
·        เข้าไปหนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของศูนย์อนามัยเขต ๔  ราชบุรี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล    น่าจะเกิดความร่วมมือระยะยาวในเรื่องเมืองน่าอยู่กับกรมอนามัย และศูนย์อนามัยเขต ๔ ที่นำโดย นพ. พนัส พฤกษ์สุนันท์ ผู้ทำงานเพื่อพื้นที่อย่างเอาจริงเอาจัง
·        ไปเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำ”    ในการสัมมนาหัวหน้างานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  มน. ที่เขาค้อ    คณบดี ศ. นพ. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย มาคุยเรื่องความร่วมมือจัดตั้งหน่วยบริการที่ปรึกษา KM ภาคเหนือตอนล่างขึ้นในโรงพยาบาล     และเรื่องขอให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายโรงพยาบาล    นิสิตแพทย์มาคุยเรื่องการใช้ KM ในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิต    ได้แนะนำให้ใช้คำว่าวิจัยนำ (เอา KM แฝงไว้) โดยควรเน้นเรื่องสุขภาพของวัยรุ่น (Adolescent Health)
·        ได้ชมธรรมชาติเขาค้อเป็นครั้งที่ ๒   ห่างจากครั้งแรก ๒ ปี
·        อ. กรกฎ ออกทีวีช่อง ๕ เรื่อง บล็อก ร่วมกับ ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้    ชักนำให้มีการพูดคุยความร่วมมือระหว่าง TK Park กับ สคส. ในสัปดาห์หน้า
·        เริ่มมองเห็นลู่ทางเข้าไปทำงานส่งเสริม KM ในหน่วยราชการได้อย่างชัดเจนขึ้น
-          ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
-          ต้องศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ฯลฯ ของหน่วยงาน    และเสนอแนะวิธีประยุกต์ ใช้ KM ให้ตรงความต้องการ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
-          เสนอโครงการที่ปรึกษา KM เป็น package 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี
วิจารณ์ พานิช
๖ พย. ๔๘  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)