หลังจากที่ทีม UKM มมส. ประกอบด้วยพี่หนิง กล้วย น้องผึ้ง และผม (แจ๊ค) ที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรคุณอำนวยรุ่นที่ 2 ที่ มน. เมื่อ 2 พย 49 โดยช่วงของ สัญญาใจไฟปรารถนาทีมวิทยากรให้การบ้านแต่ละมหาวิทยาลัยว่า หลังจากนี้ 4 เดือนจะกลับมาทำอะไรต่อ ?…….

  <div style="text-align: center"></div>

1 ใน 4 ข้อที่ทางทีม มมส. ได้ให้คำประกาศก้องต่อที่ประชุมในวันนั้น คือ ยกร่างแผน KM ปี 50   วันนี้จึงกลับมารายงานความคืบหน้ากับหัวหน้าทีมวิทยากร คือ ท่านอาจารย์จิตเจริญ (JJ) ครับ ซึ่งหลังจากกลับมาเราได้ประชุมอนุกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกร่างแล้ว และจะนำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นลำดับชั้นต่อไป  

</span><p>มีรายละเอียดคร่าวๆ ของร่าง ดังนี้ครับ </p><p></p><p>วิสัยทัศน์ : </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">นำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การนวัตกรรม</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">นโยบาย : </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">พัฒนาคน งาน ฐานความรู้ และสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">ยุทธศาสตร์ :</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกของบุคลากรในการสร้างกระบวนการจัดการความรู้และผู้นำนักจัดการความรู้ (CKO)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนางานของตนเองและองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">3. ส่งเสริมให้บุคคล/ระดับหน่วยงาน/และสถาบันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมกับการสร้างคลังความรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ ระดับบุคลากร/หน่วยงาน/คณะ/สถาบันที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร/หน่วยงาน/และสถาบันที่มีผลงานดีเด่น (BP) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้ต่อเนื่อง </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2">สำหรับการที่จะแปลงยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ข้อ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเราก็ได้คิดตุ๊กตาไว้แล้วครับ โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงานภายใน มมส. จะนำมารายงานความคือหน้าให้ท่านอาจารย์จิตเจริญ(JJ)ต่อไปครับ  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText2"> </p><h1 style="margin: 0in 0in 0pt">KPN</h1>