ถิน สีท้าว รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑คำประกาศเกียรติคุณ*

นายถิน สีท้าว

ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์  สาขาเกษตรกรรม

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑

 

          นายถิน  สีท้าว  เกิดเมื่อวันที่  ๑  มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑  อายุ ๘๐ ปี เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม  สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านนาทอง อำเภอเชียงยืน และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ (กศน.)  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม และผ่านการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ ๓ วิชาเกษตรกรรมพื้นฐาน จากวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม

          นายถิน  สีท้าว  เป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการลงมือทำงานด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการที่เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่มิขาด เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ศาสตร์ด้านการเกษตรเพื่อยกระดับการทำฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำความรู้และความสนใจในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกพืชไร่นาและปศุสัตว์  เพื่อขจัดความยากจน คิดค้นดัดแปลง แฝงแนวคิดลดต้นทุน เพิ่มรายได้ กระจายความเสี่ยง   เมื่อเกิดองค์ความรู้ที่แน่ชัด จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจ  โดยเป็นผู้ถ่ายทอดศาสตร์เกษตรทั้งการเพาะพันธุ์กบ  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การทำนาข้าวหอมมะลิ  ปลูกกุยช่ายขาว  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ทั้งยังเป็นผู้ที่ใคร่อนุรักษ์เครื่องมือการเกษตรแบบดั้งเดิม จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์การเกษตรขนาดย่อม สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สู่อนุชนคนรุ่นหลัง

          นายถิน  สีท้าว ได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน ทั้งการทำการเกษตรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใฝ่เรียนรู้คู่การฝึกฝน ดำรงตนเป็นปราชญ์ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะเป็นวิทยากรประจำศูนย์ ฯ  การมีจิตอาสาเป็นกรรมการหมู่บ้าน และการทำหน้าที่ในศูนย์ ฯ จนได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศูนย์หลัก) อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

          ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน และการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง ผสานการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่หลากหลายในงานด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการนำเครืองจักรกลการเกษตรมาใช้อย่างเหมาะสมต่อขนาดการผลิต และการอาสาทำหน้าที่ในศูนย์เรียนรู้ ฯ เพื่อถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ นายถิน  สีท้าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์  สาขาเกษตรกรรม  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป  

........................................................................................

*ยกร่าง คำประกาศเกียรติคุณ โดย ภาสกร เตือประโคน 

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ก่อนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

645279

เขียน

05 Mar 2018 @ 16:23
()

แก้ไข

07 Mar 2018 @ 08:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก