พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น จัดว่าเป็นกฎหมายเศรษฐกิจที่สำคัญฉบับหนึ่ง ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ใช้ความมีอำนาจเหนือตลาดก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อกิจการขนาดย่อมเกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทั่วไป และจะส่งผลการทบอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ( Economic Behaviors )

 

ติดตามต่อได้ที่

 

http://gotoknow.org/file/parinuch/view/47304