วิธีดูเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลักที่ 6-7 (เลขกลุ่มบุคคล)

วิธีดูเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลักที่ 6-7 (เลขกลุ่มบุคคล)

2 มกราคม 2561

ปัจจุบันได้มีการกำหนดเลขชุดแสดงกลุ่มย่อยไว้ในกลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 เลข 8 และเลข 0 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 

1. กลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 6 0000 xx000 00 0 ประกอบด้วย

1.1 xx = 00 หมายถึง คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการ ชั่วคราว (บุคคลที่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า)

1.2 xx = 50 หมายถึง กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง

1.3 xx = 51 หมายถึง กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ (เข้ามาในไทยเมื่อปี พ.ศ.2493 - 2497)

1.4 xx = 52 หมายถึง กลุ่มจีนฮ่ออพยพ (คนจีนและครอบครัวของทหารจีนคณะชาติ เข้ามา ในไทยระหว่างปี พ.ศ.2493 - 2504)

1.5 xx = 53 หมายถึง กลุ่มจีนฮ่ออิสระ (เข้ามาในไทยระหว่างปี พ.ศ.2505 - 2521)

1.6 xx = 54 หมายถึง กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เช่น มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ (เข้ามาใน ไทยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519)

1.7 xx = 55 หมายถึง กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง (เข้า มาในไทยตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2519)

1.8 xx = 56 หมายถึง กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง (เข้ามาในไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2519)

1.9 xx = 57 หมายถึง กลุ่มญวนอพยพ (เข้ามาในไทยระหว่างปี พ.ศ.2488 - 2489) รวมถึง บุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย

1.10 xx = 58 หมายถึง กลุ่มลาวอพยพ (เข้ามาในไทยหลังการเปลี่ยนการปกครองในลาว เมื่อปี พ.ศ.2547)

1.11 xx = 59 หมายถึง กลุ่มเนปาลอพยพ (เข้ามาในไทยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519 เดิมอยู่ใน กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าแยกเป็นกลุ่มเนปาลเมื่อปี พ.ศ.2530)

1.12 xx = 60 หมายถึง กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (เข้ามอบตัวเมื่อปี พ.ศ.2530)

1.13 xx = 61 หมายถึง กลุ่มไทยลื้อ (เข้ามาในไทยนานแล้ว เดิมได้รับการจัดทำทะเบียน ประวัติในกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เริ่มทำทะเบียนเป็นกลุ่มไทยลื้อเมื่อปี พ.ศ.2537)

1.14 xx = 62 หมายถึง กลุ่มมลาบีหรือตองเหลือง

1.15 xx = 63 หมายถึง กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาในไทย ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520)

1.16 xx = 64 หมายถึง กลุ่มผู้หลบหนีชาวกัมพูชาเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520)

1.17 xx = 65 หมายถึง กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา

1.18 xx = 66 หมายถึง กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519)

1.19 xx = 67 หมายถึง กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519)

1.20 xx = 68 หมายถึง กลุ่มม้งถ้ำกระบอก

1.21 xx = 71 หมายถึง ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นชาวเขา 9 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ (ถิ่น) ขมุ และมลาบี (ตองเหลือง)

1.22 xx = 72 หมายถึง ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า

1.23 xx = 73 หมายถึง กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (จัดทำเฉพาะปี พ.ศ.2541 เท่านั้น)

 

2. กลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 8 0000 xx000 00 0 ประกอบด้วย

2.1 xx = 00 หมายถึง คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย และคน ต่างด้าวทั่วไปที่มิใช่ชนกลุ่มน้อยได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ รวมถึงผู้อพยพเชื้อสายไทย จากเกาะกงและผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื่อสายไทยที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

2.2 xx = 73 หมายถึง บุคคลที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

2.3 xx = 76 หมายถึง บุคคลบนพื้นที่สูงได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.4 xx = 77 หมายถึง จีนฮ่ออิสระที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.5 xx = 78 หมายถึง ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.6 xx = 79 หมายถึง เนปาลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.7 xx = 81 หมายถึง ลาวอพยพที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

2.8 xx = 82 หมายถึง อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายาที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.9 xx = 84 หมายถึง ชนกลุ่มน้อยที่ได้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามระเบียบ สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

2.10 xx = 85 หมายถึง ไทยลื้อที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.11 xx = 86 หมายถึง จีนฮ่ออพยพที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.12 xx = 87 หมายถึง อดีตทหารจีนคณะชาติที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

2.13 xx = 88 หมายถึง ญวนอพยพที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ

หมายเหตุ

กลุ่ม 72 หมายถึง บุคคลไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า (ชาวเขา 9 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ (ถิ่น) ขมุ และมลาบรี (ตองเหลือง)) ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

กลุ่ม 90 คนไทยพลัดถิ่น ตามมาตรา 4

3. กลุ่มบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 0 0000 xx000 00 0 ประกอบด้วย

3.1 xx = 00 หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านและคนที่ไม่มี สถานะทางทะเบียนแจ้งเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติตามสูติบัตร ท.ร.031 หรือคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย

ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติโดยการยื่นคำร้องที่ สำนักทะเบียน

3.2 xx = 89 หมายถึง คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติโดย การสำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

อ้างอิง

(1) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 203 ฉบับพิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 หน้า 97-120, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/203/97.PDF

& พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 38 ก วันที่ 25 กุมภาพันธ์2551 หน้า 13-22, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/038/13.PDF


(2) พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ลิงค์ดาวน์โหลดพรบ.แก้ไขถึงฉบับที่ 5(Multi version, both Word & PDF files)

(NewUpload : 18 June 2016. ไฟล์เวิร์ดอาจไม่เสถียร)

http://www.mediafire.com/download/0mc733g63u20bg4/NationalityAct2508toNo5PSK2555-999arabicno1-991.doc

&

http://www.mediafire.com/download/524ocxyolxgpdlc/NationalityAct2508toNo5PSK2555-999arabicno1-991.pdf


(3) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535, รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว : 

http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-13.pdf

&

http://law.longdo.com/law/79/sub6925  

&

ฉบับแยกแต่ละฉบับ  original:

1. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 1), (ลงย้อนหลัง), ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 หน้า 1, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/1.PDF

2. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542,(ลงย้อนหลัง), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน2551 หน้า 51, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/51.PDF

3. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544,(ลงย้อนหลัง), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน2551 หน้า 12, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/53.PDF

4. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545,(ลงย้อนหลัง), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน2551 หน้า 17, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/58.PDF

5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน2551 หน้า 70, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/70.PDF


(4) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538;

ฉบับรวม, ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง  ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2538, http://law.longdo.com/law/79/sub6920

1  ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2538,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 84 ง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 หน้า 7, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/084/7.PDF 

2  ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 84 ง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549หน้า 10, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/084/10.PDF 

3  ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547,เล่ม 123 ตอนที่ 84 ง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 หน้า 12, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/084/12.PDF 

4  ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 84 ง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 หน้า 17, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/084/17.PDF 

5ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับที่5) พ.ศ. 2555,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 หน้า 8, http://www.bora.dopa.go.th/images/snbt/str/book/560227/mt03091_173.pdf 


(5) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543,www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-18.pdf

 

(6) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548,ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548, http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/191/657/original_2548-Regulation4Stateless-Survey.pdf?1285619839

&

https://mis.dopa.go.th/dopalaw/law_file/99_03032017870408301.871.pdf

(7) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 174 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 2,  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/174/2.PDF

 

(8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้าน และการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 174 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 16,  http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A119/%A119-2e-2551-a0003.htm


(9) "ระเบียบสำนักงานทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543 พร้อมคำอธิบาย" ... Update: 2013-10-16,

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)-->>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 

http://203.114.121.13:8085/ebook/view.jsp?Open_Book=yes&id_PageBook=5717&booktype=4

 

(10) คู่มือ ความรู้เรื่องเลข 13 หลักhttp://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/document/คู่มือ%20มารู้จักเลข%2013%20หลักกันเถอะ.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Registration Law

บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)