ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 70

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

      กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมของสหกรณ์และการเกษตรนะค่ะ ซึ่งพวกพี่เขาได้เข้าให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเศรษบกิจพอเพียงทฤษฏีใหม่ว่าชาวบ้านควรมีการจักสันปันส่วนพื้นที่การเกษตรอย่างไรและมีใบแบบฟรอมให้ชาวบ้านได้กรอกข้อมูลด้วยนะค่ะ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่

      เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพะรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

  1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
  2. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี
  3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับเกษตรกรรายย่อย 3 ขั้นตอน เพื่อให้พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้             รูปภาพประกอบเก่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่นะค่ะ (https://sites.google.com/site/...)                                                       ชาวบ้านกำลังลงทะเบียนนะค่ะ                                         ชาวบ้านและนักศึกษากำลังฟังการอธิบายอยู่นะค่ะ                                                      ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)