ครั้งที่ 43

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

           วันนี้เราได้เตรียมงานที่จะนำเสนอในวันอังคารที่ 26 กันยายนนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม ตรวจทานงานที่ทำว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง และช่วยกันแก้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และพร้อมที่จะนำเสนอ

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                     ภาพถ่ายโย นางสาวภัทรานิตษ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                                ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


รวมพลังความพร้อมที่จะนำเสนอผลงาน

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)