29 สิงหาคม 2560 ดูโครงการ 9101

พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีการแบ่งย่อยประเภทโครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชและพันธุ์พืช การปศุสัตว์ และการปรับปรุงหน้าดินรวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดูการเตรียมที่ของโครงการซึ่งมีทหารร่วมกับ ธกส. ทำโครงการในพื้นที่ ที่ไปศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)