กฎหมายแพ่ง?

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายเอกชนว่าด้วยเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย กฎหมายแพ่งของไทยบัญญัติในรูปของประมวลกฎหมายรวมกับกฎหมายพาณิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMPPREPความเห็น (0)