170907-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Deduce & deduct

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.06

Ref.#596860


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “deduce” และ “adduce”

       สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า

       “dih-DOOS” หรือ “dih-DYOOS” และ “uh-DYOOS

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “deduct” และ “deduction

       สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า

       “dih-DUHKT” และ “dih-DUHK-shuh n”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย การใช้ กริยา “deduce” ให้หมายถึง

“to reach a conclusion” =

       “ได้ข้อยุติ” จาก บางสิ่งที่ทราบแล้ว/ยอมรับ เช่น

              ‘The officer deduced that the criminal was a man.’

              ‘The time of death can be deduced from the temperature of the body.’

             ‘We can deduce a lot from what people choose to buy.’

คำที่อาจสับสน กับ “deduce” รวมถึง “adduce” และ “induce”

โดย กริยา “adduce” หมายถึง “นำเสนอเพื่อเป็นหลักฐาน”

      หรือ ใช้เป็นทางการ “ให้เหตุผล/ข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริง” เช่น

             ‘To adduce reasons in support of a constitutional amendment.’

              ‘The respondent may also adduce argument.’

และ กริยา “induce” หมายถึง “’นำพา/กระตุ้น/เป็นเหตุ’ ให้เกิด” เช่น

            ‘ The medicine will induce sleep.’

             ‘To induce a person to buy a raffle ticket.’

ส่วน กริยา “deduct” หมายถึง

“to take away from” = “นำเอาออกไป” หรือ

“to subtract” = “หักออก/ลบออก” เช่น

           ‘Income tax is deducted from one’s wages.’

           ‘After you deduct your expenses, you will have little left.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.124
เขียนเมื่อ 

คำอ่าน “deduce” และ “adduce”

       สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า

       “dih-DOOS” (ดี ดู๊ซึ) หรือ “dih-DYOOS” (ดี ดิ๊วซึ) และ “uh-DYOOS. (อึ ดิ๊วซึ)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “deduct” และ “deduction

       สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ หลัง ว่า

       “dih-DUHKT” (ดี ดี๊กทึ) และ “dih-DUHK-shuh n”  (ดี ดี๊กชึ่น)

;-)