หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560


                   เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00-08.30 น. ถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานช่วงเช้าพวกเรานักศึกษาฝึกงานเริ่มปฏิบัติงานโดยการพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆและช่วงเวลาโดยประมาณ 09.00-10.00 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้รับโอกาสจากพี่ปิยะ กู่แบ่ง พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้พาพวกเราไปศึกษาดูการทำงานและได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยในโครง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การเกษตรกรจะต้องดำเนินการ 8 โครงการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำฟาร์มชุมชน การเลี้ยงสัตว์เล็ก การทำประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถเลือกทำโครงการที่ต้องการได้ โดยสถานที่ที่ได้เดินทางไปนั้นเริ่มก่อตั้งแปลงผัก นาข้าว เล้าไก่ บ่อเลี้ยงปลาและยังได้รู้วัตถุประสงค์ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนั่นคือ

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

3. เพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน 

และผลที่จะได้รับจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 

3. ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความ ต้องการของชุมชน 

 

                            จากนั้นเวลาโดยประมาณ 15.00-15.30 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานและพี่ปิยะ กู่แบ่ง พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ได้เดินทางกลับไปที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก จากนั้นพวกเรานักศึกษาฝึกงานกได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการที่ได้ไปศึกษาดูการทำงานมาและเวลาโดยประมาณ 16.00-16.30 น. ได้เดินทางกลับสถานที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)