28 สิงหาคม 2560 อ.บ.ต.ดอนคา

7วันนี้เราได้เข้าไปประชุมในเรื่องการยื่นเสนอการปักเสาไฟฟ้าให้ไฟฟ้7าเข้าไปถึงในชุมชน เพราะในพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ตาบอดระหว่าง หมู่บ้าน สะแกราย และ หมู่บ้านดอนคา หัวหน้าศูนย์ฝึกจึงได้พาเราเข้าไปดูการประชุม ว่าเวลาชาวบ้านยื่นข้อเสนอเรื่องนั้นเขามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)