โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ

หลักการและเหตุผล    การดำเนินชีวิตของนักเรียนเวลาส่วนใหญ่ นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับครูและเพื่อน ซึ่งเป็นสังคมใหญ่มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นสังคมเล็กความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันในสังคม คือทุกคนต้องมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนพยายามปลูกฝังและพัฒนาให้กับนักเรียนลาซาลทุกคน นอกจากนี้แล้วนักเรียนลาซาลจะต้องมีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นคนไทย ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและรู้จักใช้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์แก่ตน ฝ่ายกิจการนักเรียนมุ่งเน้นให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมจะเป็นสิ่งที่พัฒนานักเรียนให้นิยมไทยเป็นผู้มีวินัยและรับผิดชอบตนเองมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 

 2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

 3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

เป้าหมาย

1 เชิงปริมาณ นักเรียน ชั้น อนุบาล 1- ม .3 จำนวน 900 คน

2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานคุณธรรมความเห็น (0)