กระทรวงต่างๆ [สังคมศึกษา]

กระทรวงและรัฐมนตรี ความรู้เสริมน่ะ^^

กระทรวงต่างๆ  

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม                   

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
(
พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ดังต่อไปนี้
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล                                                         เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์                                                           เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์                                                                                               เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์                                                                                                เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอกบุญรอด สมทัศน์                                                                                                          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายนิตย์ พิบูลสงคราม                                                                                                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสวนิต คงสิริ                                                                                                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุวิทย์ ยอดมณี                                                                                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม                                                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายธีระ สูตะบุตร                                                                                                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา                                                                       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ                                                                                                        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม                                                                                                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา                                                       เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิชัย โภไคยอุดม                                                           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายเกริกไกร จีระแพทย์                                                                                                            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                                                                                                       เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอารีย์ วงศ์อารยะ                                                                                                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ                                                                                              เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ                                                                                                    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายอภัย จันทนจุลกะ                                                                                                               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ                                                                                                          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์                                                                                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิจิตร ศรีสอ้าน                                                                                                              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายมงคล ณ สงขลา                                                                                                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์                                                                                             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

Oriner_online

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share Blog [ Home work ] ~

คำสำคัญ (Tags)#oriner_online

หมายเลขบันทึก: 63412, เขียน: 26 Nov 2006 @ 20:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)