โครงงานเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลจากยาเสพติด

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด

                               ผู้จัดทำ

         1.นางสาว หนึ่งฤทัย พุทธรักษา เลขที่ 5

         2.นางสาว พิยดา ครองอารมย์ เลขที่ 8

                           คุณครูที่ปรึกษา

                      นาง ทรรศนีย์ ทองบัว

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

โรงเรียนบ้านสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ ตำบล สัตหีบ  จังหวัด ชลบุรี


บทคัดย่อ

            โครงงานคอมพิวเตอร์  พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด  2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อให้รู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด  การพัฒนาเว็บไซต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010

                ผลการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด ในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลของยาเสพติด โทษของยาเสพติด และ ลักษณะผู้ติดยาเสพติด ทำให้ได้เว็บบล็อกเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด เป็นสื่อทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่สนใจทั่วไป ส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักวิธีป้องกันและโทษของยาเสพติดมากขึ้นกิตติกรรมประกาศ

               โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ คุณครูสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ที่ได้ให้คำปรึกษาชี้แนวทางในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้จนโครงงานนี้สำเร็จ และ ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจที่ดีมาตลอด คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                                                                                                                                          คณะผู้จัดทำ

 

                                                          สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                       หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                   ก

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                     ข

สารบัญ                                                                                                                      ค

บทที่ 1 ที่มาเเละความสำคัญ                                                                                   1-2

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                       3-10

บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน                                                                                  11-12

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน                                                                                          13

บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ                                                                      14

บรรณาณุกรม                                                                                                              15

 

                                                                 บทที่  1

                                                    

ที่มาและความสำคัญ

            ในปัจจุบัน  การติดสารเสพติดของคนมีหลายระดับ  เช่น  ในระดับโลกการติดสารเสพติดของคนในโลกมีจำนวนมากเกินกว่าคิด  เพราะว่า สารเสพติดมีอิทธิพลในการกระจายสารเสพติดออกไปเป็นแห่งๆ ไปสู่ทวีปในทวีปของเราก็มีคนในทวีปเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะติดยาเสพติด การติดยาของคนในทวีปจะแบ่งออกเป็นแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศของเราได้พบปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาใหญ่มากจนลามไปถึงจังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้พบปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดและปัญหาที่ตามมา  เช่น  การชิงทรัพย์ บ้าง การข่มขืน บ้าง  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากสารเสพติดทั้งสิ้น   และยังไม่พอปัญหาเหล่านี้ยังเกิดในระดับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นจำนวนน้อย

กลุ่มข้าพเจ้าคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร   กลุ่มข้าพเจ้าเลยคิดโครงงานนี้เพื่อศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการติดสารเสพติดในปัจจุบันของคนไทยในสังคมไทย   และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดของคนไทย  และเพื่อเผยแผ่ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

63019 (1)

จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1.เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติดในปัจจุบันของคนไทยในสังคมไทย

2.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารเสพติดของคนไทย

3.เพื่อเผยแผ่ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

p7

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง…การติดสารเสพติด…. ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต  1

มีขอบเขตและการค้นคว้าดังนี้

–                    ขอบเขตด้านเนื้อหา    เนื้อหาที่ใช้ทำโครงงานนี้เป็นเนื้อหาที่ใช้ทำโครงงานนี้เป็นเนื้อหาที่ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  3

–                    ขอบเขตด้านประชากร    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนวัดพวงนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต  1

–                   ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้     การทำโครงงานชิ้นนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการติดสารเสพติดของคนในประเทศไทยและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและยังสามารถนำมาเผยแผ่ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด                                                                    บทที่2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เรื่องยาเสพติด

ประกอบด้วยเรื่อง

  1.  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
  2. Social  Network  คืออะไร
  3. การดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสังคมเทคโนโลยี

๑. ความหมายของยาเสพติด    

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง  ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้

๑. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้๓. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวลา                           ๔. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ

 

138_1

๒. ประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติด แบ่งได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

๑. แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑.๑ ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น กระท่อม กัญชา เป็นต้น๑.๒ ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เป็นต้น

๒. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ๒.๑ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ๒.๒ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน


114884

๓. วิธีการเสพยาเสพติด

กระทำได้หลายวิธี ดังนี้คือ๓.๑ สอดใต้หนังตา๓.๒ สูบ๓.๓ ดม๓.๔ รับประทานเข้าไป๓.๕ อมไว้ใต้ลิ้น๓.๖ ฉีดเข้าเหงือก๓.๗ ฉีดเข้าเส้นเลือด๓.๘ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ๓.๙ เหน็บทางทวารหนัก

 

การติดยาเสพติด

๔. ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

๔.๑ ยาบ้า๔.๒ ยาอี ยาเลิฟ หรือ เอ็กซ์ตาซี๔.๓ ยาเค๔.๔ โคเคน๔.๕ เฮโรอีน๔.๖ กัญชา๔.๗ สารระเหย๔.๘ แอลเอสดี๔.๙ ฝิ่น๔.๑๐ มอร์ฟีน๔.๑๑ กระท่อม๔.๑๒ เห็ดขี้ควาย

images (2)

สาเหตุของการติดยาเสพติด

๕.๑ อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยคิดว่า “ไม่ติด” แต่เมื่อลองเสพเข้าไปแล้วมักจะติด๕.๒ ถูกเพื่อนชักชวน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเยาวชน ทำตามเพื่อน เพราะต้องการ การยอมรับจากเพื่อนฝูง หรือถูกชักจูงว่าใช้แล้วทำให้สมองปลอดโปร่ง หรือใช้แล้วทำให้ขยันจึงเหมาะแก่การเรียน และการทำงาน๕.๓ ถูกหลอกลวง โดยอาศัยรูปแบบสีสันสวยงาม ทำให้ผู้รับไม่อาจทราบได้ว่า สิ่งที่ตนได้รับเป็นยาเสพติด๕.๔ ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ จนเกิดการติดยา เพราะใช้เป็นประจำ๕.๕ เกิดจากความคะนอง และขาดสติยั้งคิด ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นยาเสพติด แต่อยากแสดง ความเก่งกล้า อวดเพื่อน จึงชวนกันเสพจนติด๕.๖ ภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัว เอื้ออำนวยที่จะส่งเสริม และผลักดันให้หันเข้าหายาเสพติด เช่น ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภาวะเศรษฐกิจบีบบังคับให้ทำเพื่อความอยู่รอด อยากรวยเร็ว หรือพักอาศัยอยู่ ในแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด

 

Child5101(4)

๖. โทษ/พิษภัย ของยาเสพติด

การใช้ยาเสพติด มีโทษและพิษภัยรอบตัว นอกจากจะส่งผลกระทบในทางไม่ดีโดยตรงต่อตัวผู้เสพแล้ว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยังส่งผลกระทบทางอ้อมไปยังครอบครัวผู้เสพ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

๗. วิธีสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติด

จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้๗.๑ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จะสังเกตได้จาก๗.๑.๑ สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม ไม่มีแรง อ่อนเพลีย๗.๑.๒ ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้ง และแตก๗.๑.๓ ร่างกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ำ๗.๑.๔ ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง๗.๑.๕ มีรอยกรีดด้วยของมีคม เป็นรอยแผลเป็นปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือ ท้องแขน๗.๑.๖ ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแว่นตาดำเพื่อปิดบังม่านตาที่ ขยาย๗.๒ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตได้จาก๗.๒.๑ เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล๗.๒.๒ 

15694288us8

๘. การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย

การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน๘.๑ การตรวจขั้นต้น : ราคาถูก ได้ผลเร็ว มีชุดตรวจสำเร็จรูป ความแม่นยำในการตรวจปานกลาง สะดวกในการนำไปตรวจนอกสถานที่๘.๒ การตรวจขั้นยืนยัน : เป็นการตรวจที่ให้ผลแม่นยำ แต่ใช้เวลาตรวจนาน ค่าใช้จ่ายสูง๙. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด                

                                                                       บทที่3

วิธีการดำเนิน

                         การศึกษาความรู้ ด้านโครงงานสุขศึกษา เป็นการส่งเสริม วิธีการดันหาความรู้ การ

ทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนและการนำความรู้    ที่ได้รับมาสรางเป็นความรู้ของตนเองและสามานำความรู้ได้

จากการค้นคว้าไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นโดยผู้ชดทำโครงได้ดำเนินงานตามขึ้นตอนของกระบานการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้

4ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผน

ขั้นตอนที่2 ขั้นเก็บรวมรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่3 ขั้นสรุปผลความรู้และสร้างความรู้

ขั้นตอนที่4 ขั้นนำเสนอความรู้และประเมินผลความรู้


                                                                   บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

     จากการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่อง   เสพวันนี้เป็นผีวันหน้า  ผู้ค้นคว้าที่ได้จากการศึกษามานำเสนอผลงานวิเคราะห์ข้อมูล    เป็น 4 ตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การวางแผน           

จากการประชุมกลุ่มเพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการศึกษาเรื่องที่ต้องการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพนั้น สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อจะศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่สังคมพบกันบ่อยมากก็คือ  การติดสารเสพติดของคนในสังคมไทย   กลุ่มข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจของวัยรุ่นชายหญิง   เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจของวัยรุ่นให้มากที่สุด  และศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะกระทำเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติด และผลปรากฏว่าข้อมูลที่สมาชิกในกลุ่มศึกษามานั้นเป็นวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่   เป็นต้น

ขั้นตอนที่  2  เก็บรวบรวมข้อมูล

จากการที่แบ่งหน้าที่เป็นหัวข้อกลุ่มข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติและรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำโครงงาน  

ขั้นตอนที่  3  สรุปผลความรู้และสร้างความรู้

กลุ่มข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งยาเสพติดนี้สร้างปัญหามากมายในสังคมไทยทำให้สังคมไทยเสื่อมลงมากกลุ่มข้าพเจ้าเลยอยากนำความรู้ที่ได้มาช่วยคนในสังคมไทยโดยการทำสิ่งต่างๆมาเตือนให้รู้จักโทษของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดได้สร้างปัญหามากมาย    เช่นการทำให้เกิดลักขโมย    และยังไม่พอยังเกิดการฆ่าชิงทรัพย์  เป็นต้น

ขั้นตอนที่   4   ขั้นนำเสนอความรู้และประเมินผลความรู้

แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆในในชั้นเรียน และสร้างแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารเสพติด   และแนวทางการป้องกันตัวให้ห่างไกลยาเสพติด

                                                              

                                                                                บทที่  5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

       จากการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่อง  เสพวันนี้เป็นผีวันหน้า   มีผลสรุปการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1.เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติดในปัจจุบันของคนไทยในสังคมไทย

2.เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดของคนไทย

3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

สรุปผลการดำเนินงานศึกษาค้นคว้า

วัตถุประสงค์      สรุปผลความรู้และสร้างความรู้

กลุ่มข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งยาเสพติดนี้ได้สร้างปัญหามากมายในสังคมไทยทำให้สังคมไทย

เสื่อมลงมาก   กลุ่มข้าพเจ้าเลยอยากนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยคนในสังคมไทย โดยการทำสื่อต่างๆมาเตือนให้

รู้จังโทษของสารเสพติด เช่น  การทำให้เกิดการลักขโมย  และยังไม่พอยังทำให้เกิดการฆ่าชิงทรัพย์  เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1.อยากจัดประชุมในเรื่องการติดสารเสพติดเพื่อให้โรงเรียนวัดพวงนิมิตและสถานที่ไกลเคียงให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

2.อยากทำป้ายรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด

3.อยากสอดแทรกเนื้อหาให้มากขึ้นเพื่อโครงงานจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลจากยาเสพติดความเห็น (0)