80-โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วทีปถั่วแดนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดร. ทิวากร เหล่าลือชา

วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557-2561 ภายใต้แนวคิด CML community  marketing learning โดยมีศาสตรจารย์ ดร.สนั่น  จอกกลอย  ผู้เชี่ยวชาญถั่วลิสง ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑืถั่วคั่วทราย และน้ำถั่วลิสง จำหน่ายใน ร้าน Top supermarket ทั้ง 9 สาขาในภาคอีสาน ประกอบด้วย มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์  อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ ขอนแก่น และสาขาอำเภอหนองหาน อุดรธานี 

Tuateep Tuadan Story ของ ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan)  คำว่า ถั่วทีป
หมายถึง ถั่วลิสงที่เป็นแสงสว่างแห่งความอยู่รอดของชุมชนหรือทีปที่แปลว่าแสงสว่างของชุมชนในการ
มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคำว่า ถั่วแดน หมายถึง ถั่วลิสงสามารถนำไป
แปรรูปได้ทุกอย่าง และจำหน่ายได้ในจังหวัดมุกดาหาร ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan) ทำการจำหน่ายในจังหวัดมุกดาหาร
ในต่างจังหวัด และแผนการจำหน่ายในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง             น้ำมันถั่วลิสง

คลิกเลื่อนไปที่นาทีที่ 1.56 

รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML : Community Marketing Learning  

Click

TV : รับชม ถั่วทีป ถั่วแดน TV คลิก http://viyoutube.com/channel?i...

;fbclid=IwAR1Ys7vjtl1K9sU2gdijbGRJX3HC4x7mGwW0ZITdaCQMkTNwqll5btq2Qdo;t=84s

 

CML Present  20190219065426.pdf คลิก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML : Community marketing Learnning

CMLPresent 20190219065557.ppt คลิก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML : Community marketing Learnning

คลิก https://www.facebook.com/group…

คลิก คู่มือการปลูกถั่วลิสง 20190419200631.pdf

คลิก คู่มือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงและการตลาดถั่วลิสง 20190419200736.pdf

https://www.facebook.com/Tiwak…

  ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านถั่วลิสง เพื่อมอบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML:Community Marketing Learning คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881

  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศรี เพื่อมอบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML:Community Marketing Learning คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.วีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาผลงานวิจัยในการจัดทำผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML:community marketining learning model  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอขอบพระคุณท่าน ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงบ้านหนองข่า ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตามรูปแบบ Community marketing learning :CML ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881

  นำเสนองานวิจัย ณ ประเทศคูเวต

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง คลิก https://www.facebook.com/group…

คลิก http://www.wisdomking.or.th/

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัยตามแผนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรที่ทำงานด้านวิจัย เข้าร่วม

คลิกประกอบการนำเสนอ 20170915061151.pdf

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบรางวัลความสำเร็จในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น.นี้ ณ ชั้น 1 โซนบี เซ็นทรัล ลาดพร้าว มอบรางวัลผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ [email protected] ส่งเสริมธุรกิจชุมชน Marketing research ในกลุ่ม Rising star ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน Tuateep Tuadan

การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกรูปเล่ม Proceeding http://www.educonference2018.s...

คลิกเล่มรายงานการนำเสนอผลงานวิจัย http://educonference2018.ssru....

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานในเครือ CENTRAL Group จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนชุมชนถั่วลิสงในโครงการก่อสร้างโรงผลิตถั่วลิสงมาตรฐาน อย. ในโครงการ CSR ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้แปรรูปสินค้า บ้านหนองข่า ต หนองแวง อ นิคมคำสร้อย จ มุกดาหาร โดยมี นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนายทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเสวนาในนิทรรศการผลิตสินค้าครบวงจรแบบมีสัญญาถั่วลิสง ณ บ้านหนองนำ้เต้า ต นาโสก อ เมือง จ มุกดาหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

Vdo เกี่ยวกับถั่วลิสง โดยกรมวิชาการเกษตร

1  พันธุ์และการปลูก การผลิตถั่วลิสง   YouTube

2 การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ และการดูแลรักษา การผลิตถั่วลิสง   YouTube

3 การจัดการศัตรูพืช การผลิตถั่วลิสง   YouTube

4 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตถั่วลิสง   YouTube

  รายงานประจำปีสถาบันวิทยาลัยชุมชนปี พ.ศ. 2561 หน้า 49

   http://www.bcca.go.th/uploads/...


  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา 

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชา  ความเห็น (0)