80-โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วทีปถั่วแดนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดร. ทิวากร เหล่าลือชา

วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557-2561 ภายใต้แนวคิด CML community  marketing learning โดยมีศาสตรจารย์ ดร.สนั่น  จอกกลอย  ผู้เชี่ยวชาญถั่วลิสง ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑืถั่วคั่วทราย และน้ำถั่วลิสง จำหน่ายใน ร้าน Top supermarket ทั้ง 9 สาขาในภาคอีสาน ประกอบด้วย มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์  อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ ขอนแก่น และสาขาอำเภอหนองหาน อุดรธานี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง

  

Tuateep Tuadan Story ของ ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan)  คำว่า ถั่วทีป
หมายถึง ถั่วลิสงที่เป็นแสงสว่างแห่งความอยู่รอดของชุมชนหรือทีปที่แปลว่าแสงสว่างของชุมชนในการ
มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคำว่า ถั่วแดน หมายถึง ถั่วลิสงสามารถนำไป
แปรรูปได้ทุกอย่าง และจำหน่ายได้ในจังหวัดมุกดาหาร ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า ถั่วทีป ถั่วแดน (Tuateep Tuadan) ทำการจำหน่ายในจังหวัดมุกดาหาร
ในต่างจังหวัด และแผนการจำหน่ายในต่างประเทศ

คลิกเลื่อนไปที่นาทีที่ 1.56 

รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML : Community Marketing Learning  

Click

TV : รับชม ถั่วทีป ถั่วแดน TV คลิก http://viyoutube.com/channel?i...

 

คลิก https://www.facebook.com/group…

https://www.facebook.com/Tiwak…


  ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านถั่วลิสง เพื่อมอบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML:Community Marketing Learning คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881

  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศรี เพื่อมอบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง CML:Community Marketing Learning คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.วีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาผลงานวิจัยในการจัดทำผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML:community marketining learning model

ขอบพระคุณ ท่าน ดร.จริยา เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และประเมินความพึงพอใจในผลงานวิจัยและพัฒนาหัวข้อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสง ตามรูปแบบ Community marketing learning :CML คลิก http://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJg
คลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881


  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอขอบพระคุณท่าน ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงบ้านหนองข่า ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตามรูปแบบ Community marketing learning :CML ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คลิกhttps://www.youtube.com/watch?v=LH108j79VJgคลิก https://www.gotoknow.org/posts/633881


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/ID line : 0821121590 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ภายใต้ชื่อตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน  สินค้า นำ้ถั่วลิสง ถั่วลิสงคั่วทราย ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง คลิก https://www.facebook.com/group…


คลิก http://www.wisdomking.or.th/

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัยตามแผนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรที่ทำงานด้านวิจัย เข้าร่วม

คลิกประกอบการนำเสนอ 20170915061151.pdf

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบรางวัลความสำเร็จในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น.นี้ ณ ชั้น 1 โซนบี เซ็นทรัล ลาดพร้าว มอบรางวัลผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ [email protected] ส่งเสริมธุรกิจชุมชน Marketing research ในกลุ่ม Rising star ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ถั่วทีป ถั่วแดน Tuateep Tuadanการประชุมวิชาการระดับชาติ  “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกรูปเล่ม Proceeding http://www.educonference2018.s...

คลิกเล่มรายงานการนำเสนอผลงานวิจัย http://educonference2018.ssru....

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานในเครือ CENTRAL Group จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนชุมชนถั่วลิสงในโครงการก่อสร้างโรงผลิตถั่วลิสงมาตรฐาน อย. ในโครงการ CSR ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้แปรรูปสินค้า บ้านหนองข่า ต หนองแวง อ นิคมคำสร้อย จ มุกดาหาร โดยมี นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนายทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเสวนาในนิทรรศการผลิตสินค้าครบวงจรแบบมีสัญญาถั่วลิสง ณ บ้านหนองนำ้เต้า ต นาโสก อ เมือง จ มุกดาหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561Vdo เกี่ยวกับถั่วลิสง โดยกรมวิชาการเกษตร

1  พันธุ์และการปลูก การผลิตถั่วลิสง   YouTube

2 การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ และการดูแลรักษา การผลิตถั่วลิสง   YouTube

3 การจัดการศัตรูพืช การผลิตถั่วลิสง   YouTube

4 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตถั่วลิสง   YouTube

  เครือเช็นทรัลสำนักงานใหญ่ Central Group ลงพื้นที่ทำวีดีโอชุมชนถั่วลิสงบ้านหนองข่า จังหวัดมุกดาหาร

   รับเชิญร่วมงานแสดงนำเสนอสินค้าชุมชนในงานสุดยอด SME provicial และ Business mathching จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณ ฟิวเจอรรังสิต ปทุมธานีในวันที่7-8กันยายน 2561   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา โทร. 0821121590บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชา

คำสำคัญ (Tags)#ดร.ทิวากร เหล่าลือชา#วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน

หมายเลขบันทึก: 633881, เขียน: 17 Aug 2017 @ 10:20 (), แก้ไข: 21 Sep 2018 @ 05:47 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)