บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่16) วันที่16สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาได้พากันลงพื้นที่ ณ หมู่ที่8 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ ทวีพงศ์ ชานาง เป็นผู้ดูแล ทางหมู่ที่8ได้ทำการสัมภาษณ์และจดบันทึก โดยได้ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด6-7คนโดยสัมภาษณ์และจดบันทึกทุกท่านและขี่รถไปสำรวจบริเวณรอบๆหมู่ที่ 8 และได้กลับมาทำงานตามที่ได้รับหมอบหมายจากอาจารย์และในเวลาต่อมาในช่วงเย็นท่านผู้ใหญ่ ทวีพงศ์ ชานาง ได้ให้เกียรติ มาที่ศูนย์ฝึกฯและให้พวกเราคณะนักศึกษาได้สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมอีก และต่อมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ท่านสุวรรณ ศรีนาค ได้ให้พวกเราไปช่วยลงทะเบียนให้กับผู้มีรายได้น้อย ของชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 7 อีกด้วยค่ะ


  ทำการสัมภาษณ์ คุณลุง ดินันท์ อสุรักขะ


     ทำการสัมภาษณ์ สนม ชัยศักดานุกูล
   


     ทำการสัมภาษณ์พี่สุกัญญา สุดสงค์


               ทำการขี่รถสำรวจหมู่ที่ 8

ทำการสัมภาษณ์ ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ท่าน ทวีพงศ์ ชานาง


     ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)