รัชกาลที่

เสวยราชย์เมื่อพระชนมายุ

ครองราชย์

พระราชโอรส ธิดา

๔๖ พรรษา

๒๗ ปี

๔๒ พระองค์

๔๒ พรรษา

๑๕ ปี

๗๓ พระองค์

๓๗ พรรษา

๒๗ ปี

๕๑ พระองค์

๔๗ พรรษา

๑๗ ปี

๘๒ พระองค์

๑๕ พรรษา

๔๒ ปี

๗๗ พระองค์

๓๐ พรรษา

๑๕ ปี

   พระองค์

๓๒ พรรษา

   ปี

-

   พรรษา

๑๒ ปี

-

๑๙ พรรษา

๖๐ ปี (ทรงพระเจริญ)

   พระองค์