การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่9

9ส.ค. 60

         ในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการจักงาน จิตอาสาประชารัฐภายใต้โครงการพัฒนากลไกลสนับสนุนเครื่อข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

                                                                           ป้ายหน้างาน

                                                        ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา แก้วบัวดี

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

       1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด

        2 กิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มประชาชนในภาวะยากลำบากและกลุ่มเปาะบางในชุมชนท้องถิ่น

        3กิจกรรมขับเคลือนระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่

          และมีผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมด 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอ กำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพาน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอดอนตูม

                                                       การนั่งประชุมของแต่ละอำเภอ


ภายในงานมีกำหนดการปรพชุมดังนี้ค่ะ

เวลา 08.00 -08.30 น.

            ลงทะเบียน

เวลา 08.30-09.00 น.

           พิธิเปิดการประชุม

เวลา 09.00 – 09.30 น

          ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

เวลา 09.30-10.00 น.

            แถลงข่าว “การพัฒนากลไกลสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครปฐม

เวลา 09.30-10.00 น.

           แถลงสถานการณ์ประชากรผู้เปราะบางและยากลำบาก

เวลา 10.00-11.30 น.

          สถานการณ์ภัยพิบัติและการเตรียมึวามพร้อมในการรับมือ

เวลา 11.30-12.30 น

              เสวนาปลุกพลัง “คนใจดี...คนมีใจ

เวลา 12.30-13.135น.

               พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.15-15.45 น.

               แบ่งกลุ่มย่อย 7 กบุ่ม คามอำเภอ

เวลา 15.45-16.45 น.

             รายงารผลการประชุมกล่มย่อย

เวลา 16.45 -17.00 น. 

          สรุปประมวลผล และปิดการประชุม         

                                       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมประชุม

          และในการประชุม 7 อำเภอ ในแต่ละอำเภอก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยประจำอยู่คนละอำเภอเพื่อคอยจดคอนสแตนบาย ดิฉันอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีมีหน้าที่คอยจัดรายละเอียดประเด็นการพูดคุยหัวข้อดังนี้ค่ะ

1 จัดทีม/จัดคณะทำงาน ระดับอำเภอ สิ่งที่ต้องทำ

     1.1 ผู้ประสารงาน………

     1.2 เครือข่ายคณะทำงาน

          1…………………….

           2…………………….

          3……………………..

2 เราค้นหากลุ่มผู้เปราะบางได้อย่างไร เราจะช่วยเหลิอกลุ่มผู้เปาะบางได้อต่างไร พื้นที่เราเสี่งภัยพิบัติหรือไม่อย่างไร

3 เราจะบริหารและทำงานกันอย่างไร

     1 เวทีพัฒนาศักยภาพพลเมืองจิตอาสา วัน…เดือน…ปี….

      2 เก็บข้อมูลกลุ่มผู้เปาะบาง/ภัยพิบัติ. วัน…เดือน…ปี …

3เวทีจัดทำแผนช่วยเหลือ/ พัฒนา

วัน….เดือน…ปี...

4 กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเปราบางตามแผน วัน….เดือน….ปี….

                                                 คอยช่วยจัดประเด็นที่พูดคุยกัน

         หลังจากที่พูดคุยกันก็ได้มีการพรีเซ็นในการพูดคุยกันในของแต่ละอำเภอ

                                                                   พรีเซ็นประเด็นพูดคุย

หลังจากการประชุมเสร็จพวกเราก็ช่วยกันงานเก็บสถานที่ ทำความสะอาดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)