เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก่อนเกษียณอายุราชการของครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เยี่ยมนางสาวบุณฑริก เย็นอารมณ์


เยี่ยมนางสาวปนัดดา ปิ่นแก้ว


เยี่ยมนางสาวเมธาวี น้อยสุพรรณ


เยี่ยมนางสาวปิ่นแก้ว ศักดิ์ประไพศิริกุล


เยี่ยมนางสาวภัศรา ณรงค์ฤทธิ์เดโช


เยี่ยมนางสาวเบญจวรรณ ทองขาว


เยี่ยมนางสาวสตรีรัตน์ ขาวเหลือง


เยี่ยมนางสาวณัฐฐา สุวรรณศรี


เยี่ยมนางสาวธนาพร ดีสม


เยี่ยมนางสาวจันทิมา ใจซื่อ


เยี่ยมนางสาวจันทิมา เกิดสมบูรณ์และนางสาวจิราวรรณ เกิดสมบูรณ์


เยี่ยมนายรัฐธรรมนูญ เทพรักษา


เยี่ยมนายนนทวัฒน์ หนูแดง


เยี่ยมนายมนตรี วงศ์แป้น


เยี่ยมนางสาวเจนจิรา จันพึ่งพลาย


เยี่ยมนางสาวเสาวณีย์ ขุนเล็กสม


เยี่ยมนางสาวสุนันทา ใจผูกพันธ์


เยี่ยมนางสาววรรัตน์ หลักดี


เยี่ยมนางสาวขนิษฐา พันแสง


เยี่ยมายธีรวัฒน์ หมดจด


เยี่ยมนางสาวชุติมา เกิดโภคา


เยี่ยมนายปฏิพัทธิ์ ชาวบ้านใหม่


เยี่ยมนางสาวอโนชา จันทร์เกตุ


เยี่ยมนายจักรพันธ์ ล้ำเลิศ


เยี่ยมนายภาณุวัฒน์ มาลัยทอง


เยี่ยมนายปัญญา เนตรเพชร


เยี่ยมนายกรเกียรติ จันเสียงเย็น


เยี่ยมนายพงศนันท์ ธัญญเจริญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)