โครงงานเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลจากยาเสพติด

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด

                           โครงงาน 

การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด

                           ผู้จัดทำ

1. นางสาว หนึ่งฤทัย  พุทธรักษา  เลขที่  5

2. นางสาว  พิยดา  ครองอารมย์  เลขที่ 8

                     คุณครูที่ปรึกษา

   นาง  ทรรศนีย์ ทองบัว 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559

                  โรงเรียนบ้านสัตหีบ

 อำเภอ สัตหีบ  ตำบล  สัตหีบ  จังหวัด ชลบุรี


ชื่อโครงงาน            วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด

ประเภทโครงงาน   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

คณะผู้จัดทำ           1. นางสาว หนึ่งฤทัย  พุทธรักษา เลขที่ 5

                                 2. นางสาว พิยดา ครองอารมย์  เลขที่  8

ครูที่ปรึกษา           นาง  ทรรศนีย์  ทองบัว

ปีการศึกษา              2/2559

                                                                               

                                                                                         บทคัดย่อ

            โครงงานคอมพิวเตอร์  พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด  2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อให้รู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด  การพัฒนาเว็บไซต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010

                ผลการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด ในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลของยาเสพติด โทษของยาเสพติด และ ลักษณะผู้ติดยาเสพติด ทำให้ได้เว็บบล็อกเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด เป็นสื่อทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่สนใจทั่วไป ส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักวิธีป้องกันและโทษของยาเสพติดมากขึ้น

 

 

กิตติกรรมประกาศ

               โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ คุณครูสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ที่ได้ให้คำปรึกษาชี้แนวทางในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้จนโครงงานนี้สำเร็จ และ ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจที่ดีมาตลอด คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                                                                                                                                คณะผู้จัดทำ

 

                                                                สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                       หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                    ก

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                      ข

สารบัญ                                                                                                                      ค

บทที่ 1                                                                                                                        

บทนำ                                                                                                                      

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                               3-10

บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน                                                                                      11-12

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน                                                                                            13

บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ                                                                           14

บรรณาณุกรม                                                                                                           15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลจากยาเสพติดความเห็น (0)