การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุม

8 ส.ค 60 วันนี้พวกเราได้ไปลงพื้นที่ หมู่4 บ้านลาดบัวขาว ไปสำรวจเส่นทางของหมู่บ้าน 

พวกเราไปสำรวจเส่นทางโดยการสำรวจโดยรถยนต์และเดิมไปตามเส่นทางของหมู่จนสุดหมู่บ้าน ของหมู่ที่4 บ้านลาดบัวขาว 

ช่วงย็นเรากับมาทำงานเตรียมฝึก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)