วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของไทยในอดีตกับปัจจุบันตามหลัก “swot”

สังคมและวัฒนธรรมของไทยในอดีตกับปัจจุบัน

   สังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีต

          - S จุดแข็ง (Strengths)

                   - สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง

                   - ผู้คนมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

                   - ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดอดออม ทำไร่ ทำนา ปลูกผัก หาปลา กินเอง ชีวิตไม่สิ้นเปลือง ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

                   - ประกอบอาชีพพึ่งพิงธรรมชาติ ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย

                   - ใช้แรงงานคนและสัตว์ ทำให้ไม่สิ้นเปลือง

                   - ผู้คนมีความสามัคคีปรองดองกันในประเทศ

                   - ผู้คนเน้นค่านิยมทางจิตใจมากกว่าวัตถุ

                   - ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทางสังคม เช่น การฆ่าชิงทรัพย์ การฆ่าข่มขืน ฯลฯ

                   - กฎหมายมีความเด็ดขาด ชัดเจน แน่นอน

                   - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

                   - วัฒนธรรมปฏิบัติตามแบบแผนที่ถูกต้องและดีงาม

          - W จุดด้อย (Weaknesses)

                   - การใช้แรงงานคนและสัตว์ทำงานทำให้การทำงานล่าช้า

                   - ผู้คนยังขาดความรู้ ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี

                   - การทำเกษตรกรรมยังต้องพึ่งโชคชะตาเป็นหลักไม่สามารถทำนายอนาคตล่วงหน้าได้ ว่าอีกกี่วันฝนจะตก น้ำจะท่วม

                   - ไม่มีความเสมอภาคทางสังคม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม เช่น ไพร่ ทาส ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.๑-ร.๕

                   - การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ยังล้าช้า ไม่ก้าวหน้า

                   - เศรษฐกิจเป็นเพียงการผลิตเพื่อบริโภคไม่ได้มีการส่งขายหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

                   - ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานต่างๆ แรงงานยังขาดทักษะการทำงานที่ดี

                   - ค่าจ้างแรงงานต่ำ แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ

                   - ด้านบริการการสาธารณะสุขยังไม่ดีพอ เช่น การทำคลอด การผ่าตัด เป็นต้น

          - O โอกาส (Opportunities)

                   - ผู้คนอาจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

                   - สภาพอากาศอาจตรงตามฤดูที่คาดการณ์ได้ เช่น ฝนตกตรงฤดู เป็นต้น

                   - มีการแบ่งปันข้าวปลาอาหาร ของใช้ต่างๆ ของเพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมถึงการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน

                   - มีการช่วยเหลือกันทำงาน เช่น การทำเกษตรกรรม ฯลฯ

                   - วัฒนธรรมอาจมีการสงเสริมและปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงามและเคร่งครัด

          - T อุปสรรค์ (Threats)

                   - สังคมและวัฒนธรรมถูกมองว่าล้าสมัย

                   - ระบบเศรษฐกิจตกต่ำ พืชผลทางการเกษตรไม่มีราคา

                   - มีการสนับสนุนทางด้านสวัสดิการสังคมและด้านต่างๆจากภาครัฐน้อย

                   - ภาครัฐไม่สามารถดูแลประชาชนอย่างทั่งถึงได้

                   - พื้นที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น การทำเกษตรกรรม เป็นต้น

                   - ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

    สังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

          - S จุดแข็ง (Strengths)

                   - สังคมมีความทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศต่างๆได้ ไม่ล้าสมัย

                   - มีระบบการคมนามคม การขนส่ง ที่รวดเร็ว และทันสมัยประหยัดเวลา

                   - สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดล่วงหน้าได้ชัดเจน ส่งผลต่อการทำเกษตรกร เช่น การทำนา การเพาะปลูก ฯลฯ  

                   - มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี

                   - เศรษฐกิจเป็นการผลิตเพื่อบริโภคและการส่งขายหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

                   - ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเสมอภาค

                   - มีความเสมอภาคทางสังคม เช่น ผู้หญิงมีสิทธิเสมอภาคกับผู้ชาย ฯลฯ

                   - การสาธารณสุขมีความทันสมัย อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม

                   - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านการทำงาน และด้านอื่นๆ

                   - ค่าจ้างแรงงานสูง

          - W จุดด้อย (Weaknesses)

                   - สถาบันครอบครัวไม่มีความมั่นคง

                   - สังคมเกิดการแตกแยกเป็นฝั่งเป็นฝ่าย ไม่มีความสามัคคีกัน

                   - ผู้คนเน้นค่านิยมทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ

                   - เกิดความรุ่นแรงในสังคมบ่อยครั้ง เช่น การฆ่าข่มขืน ปล้น ชิงทรัพย์ ฯลฯ

                   - ไม่มีความเท่าเทียมกันในสังคม คนรวยก็รวยจนล้นฟ้า คนจนก็จนจนติดดิน

                   - มีการดูถูกอาชีพ เช่น อาชีพชาวนาหาว่าเขาจน ทำให้เกิดความไม่ภูมิใจในอาชีพของตนเอง 


                                      - วัฒนธรรมไม่ได้รับความสนใจ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงามในทางที่ไม่ดีและรุ่นแรงขึ้น เช่น การเล่นน้ำสงกรานจากปกติใช้ขันเล่นน้ำมาใช้ปืนฉีดน้ำที่มีความแรง ฯลฯ

                   - กฎหมายมาตรการบ้านเมืองอ่อนแอ

                   - บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ของมึนเมา ขยายขึ้นในสังคมวงกว้าง

          - O โอกาส (Opportunities)

                   - ผู้คนอาจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   - รัฐบาลอาจหันมาเอาใจใส่ประชาชนมากขึ้น

                   - สังคมอาจเกิดความสงบ

                   - สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรอาจมีราคาที่สูงขึ้น

                   - ผู้คนอาจเกิดความภูมิใจในอาชีพของตน  

                   - วัฒนธรรมอาจมีการสงเสริมและปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงามและเคร่งครัด

          - T อุปสรรค์ (Threats)

                   - มีคนพยายามยุยงให้คนในสังคมเกิดความแตกแยก

                   - เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งทำให้นโยบายต่างๆเปลี่ยนแปลงบ่อย

                   - มีการแพร่กระจายของยาเสพติดในสังคม

                   - ผู้คนนิยมปฏิบัติตามธรรมเนียมตะวันตก มองว่าวัฒนธรรม ประเพณีไทยล้าสมัย

                   - สภาพอากาศแปรปรวน

                   - คนในสังคมชอบใช้ความรุนแรง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์ความเห็น (0)