บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของไทยในอดีตกับปัจจุบันตามหลัก “swot”