ในวันพฤหัสที่23-11-49    ทางสถาบันได้รับการประเมินโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากรมมาประเมินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมตั้งแต่9โมงจนถึงช่วงเย็นซึ่งคุณจันทราได้เล่าไว้แล้ว

ดิฉันอยากให้พวกเรานำคำแนะนำมาเตือนตนเองและไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดในการประเมินครั้งต่อไป        เราไม่ต้องทำงานหลายครั้งเพราะต้องส่งการบ้านอาจารย์ใหม่หลังจากการประเมินแล้ว

สิ่งที่ได้จากการประเมิน

     1     ความรู้ในการเขียนแผนกลยุทธ์       และงานประจำ

      2     การเขียนtemplateโดยไม่มีแผน action plane     มีแต่แผนกลยุทธ์

      3      การกำหนดผลผลิตให้ชัดเจน

      4       การรายงานแต่ละผลผลิตต้องมีตัววัดและผลการดำเนินการเสมอ

   สิ่งที่จะทำครั้งต่อไป

         1       เจ้าของตัวชี้วัดต้องเข้าใจและสื่อสารไปให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำแผนงานและรวบรวมรายงานและประเมินทุกไตรมาศ

          2       ต้องติดตามตามไตรมาศ

           3      งานแผนควรกำหนดให้เป็นแผนเดียวกันทั้งองค์กร     ทั้งแผนของHA   KM  BSC   HRDและสื่อสารเป้าหมายไปทุกงานพร้อมติดตามประเมินในการประชุมกลุ่มงาน

           4     มีคนมาดูเรื่องPMQAและประสานแผนให้ได้ในระดับหน่วยงานและ คนทำงาน

ต้องขอชมคุณหมอปรีชาที่ขยันจด ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตก่อนที่จะเป็นคุณเอื้อในปีต่อไปค่ะ