การประชุมในช่วงวันจันทรืที่13และ20พ.ย.

1      คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวงเงินช่วยบุคลากรที่ถูกน้ำท่วมที่แจ้งมาประมาณ234ราย     เนื่องจากมีงบจำกัดจึงกำหนดให้ไม่เกินคนละสามพันบาทโดยให้หัวหน้าหน่วยงานรับรอง

2     จัดบรรยายธรรมะร่วมกับกรมในสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม     มีการบรรยายธรรม  แจกเอกสาร   จัดนิทรรศการ    โต๊ะหมู่บูชาและมีพิธีถวายพระพร

3    คุณหมอกฤษฎาแนะนำให้การประชุมเป็นPaperlessในการประชุมครั้งต่อไปโดยจะให้นัดผ่านทางIntranet     ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าจะworkค่ะ