ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.  2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

16.00-17.00น. รวบรวมผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)