สารพัด...สารพัน...ปัญหาในโรงเรียน...ไม่ยาก...หากคิดจะแก้ไข...! ( ๓ โครงงาน...สนานสนุก )....

การสอนให้นักเรียนทำโครงงานจะยากหรือง่าย ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ " ครู " ผู้สอน ว่าจะดำเนินการได้เพียงใด


กิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน...เป็นอีกเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่คุณมะเดื่อจะใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนมาตลอด

เพราะนอกจากจะได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากการ

ลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกระบวนการ คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์

 ประเมินค่า  คลอดจน การทำงานร่วมคิด แบบ ร่วมคิด  ร่วมทำ

ร่วมประเมินผลตลอดกิจกรรมแล้ว  ยังสามารถนำเอาผลการเรียนนี้

ไปเป็นผลการประเมิน " การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน " 

ได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วเป็นเรื่องง่าย ที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักการทำโครงงาน

(โดยใช้กระบวนการของโครงงาน)  แต่ ก็ดูเหมือนว่า

ออกจะเป็นเรื่องยากที่ครู (บางคน หรืออาจจะหลายคน)

ที่เห็นว่า การให้นักเรียนทำโครงงาน เนื่องจากไม่เข้าใจถึง

" กระบวนการของโครงงาน"  ซึ่งครูจะต้องอดทนที่จะ

ให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือติดตามงานของนักเรียน

ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง  หรือหลายวัน อีกด้วย

นั่นหมายถึง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมากกว่าปกติแต่....ถ้าหากครูผู้สอน ใช้ความอดทน ใจเย็น และศึกษาถึงรูปแบบหรือ

กระบวนการสอนโดยโครงงานให้เข้าใจแล้ว นำไปจัดกิจกรรมการเรียน

ให้กับเด็ก ๆ แล้ว...ครูจะพบว่า  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ด้วยการวางแผนงาน  การปฏิบัติ  และการประเมินผล ได้อย่างน่าชื่นชม

ทั้งนี้...เพราะการทำโครงงานของเด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ มีอิสระทางความคิด

สามารถลองผิดลองถูก  สามารถนำเสนอความคิดและการกระทำ

ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ   ที่สำคัญเด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่  " ฝังลึก"  ซึ่งต่อไปในภายหน้า ความรู้นี้

อาจจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในขั้นสูงขึ้นไป หรือต่อยอดเป็น

อาชีพของเขาเมื่อเติบใหญ่ก็เป็นได้จากที่คุณมะเดื่อได้เป็นคณะกรรมการการตัดสิน " โครงงานอาชีพ"  ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

มาตลอด จะพบว่า  มีแต่โรงเรียนเดิม ๆ ที่จะส่งโครงงานเข้าประกวด  น้อยนักที่จะพบว่า

เป็นโรงเรียนใหม่ ๆ   ทำให้คิดไปว่า  " โรงเรียนไหนสอนโครงงานก็จะสอนอย่างต่อเนื่อง.."

แต่โรงเรียนไหนไม่ได้สอน ก็จะไม่มีการสอนโครงงาน...กระนั้นหรือ ??

แม้แต่ในโรงเรียนของคุณมะเดื่อเอง หรือโรงเรียนใกล้เคียง ก็ไม่พบว่า มีกิจกรรมการเรียน

โดยโครงงานที่เป็น " รูปธรรม"  เลย....พบพูดถึงโครงงาน ครูก็จะทำหน้า ยุ่ง ๆ ไปตาม ๆ กันสรุปแล้ว  การสอนให้นักเรียนทำโครงงานจะยากหรือง่าย ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่  " ครู " ผู้สอน

ว่าจะดำเนินการได้เพียงใด.... เพราะ เรื่องของโครงงานไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือ กลางเก่ากลางใหม่

แต่เป็นเรื่อง " เก่ามาก " แล้ว  แต่... โดยทั่วไป ยังลงไปไม่ถึงนักเรียนอย่างจริงจัง

ปีนี้.....โรงเรียนของคุณมะเดื่อ เป็นโรงเรียนแกนนำคุณธรรม  ....  แต่ก็ดูเหมือนว่า

ยังไร้ทิศไร้ทางอย่างต่อเนื่อง....ช่างเถอะ...คุณมะเดื่อไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่

โรงเรียนจะดำเนินการ  เพราะเป็นเรื่องของงานบริหาร...ที่จะมอบหมายให้กับ

ครูที่รับผิดชอบเรื่องนี้ดำเนินงาน ( ซึ่งก็ไม่ใช่คุณมะเดื่อ)  แต่สำหรับคุณมะเดื่อแล้ว

ดำเนินการสอนโดยโครงงานนับเนื่องมาทุกปี  นักเรียน  ป.๔ - ป.๖  จะต้องทำ

โครงงานภาคเรียนละ ๑  ครั้ง ทุกชั้น....นั่นคือ  เรื่องจริง ที่คุณมะเดื่อต้องรับผิดชอบ ... !!


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในมุมมองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้คุณครู ทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณพิชัยที่แวะมาทักทายกันนะจ๊ะ