กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2
แก่นความรู้ : การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานจากง่ายไปหายาก
เล่าโดย : นางวรรณา   สิยาชีพ  โรงเรียนสวายวิทยาคม
 
 ได้พบปัญหาการเรียนการสอน คือ นักเรียนไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ จึงได้จัดทำแผนการเรียนรู้โครงงานขึ้น  แนวทางแก้ปัญหา ผลิตสื่อเกี่ยวกับโครงงาน ให้เพียงพอกับนักเรียน ในระดับชั้น ม.4 โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ
3 คน สอนองค์ประกอบของโครงงาน มีแนวคิดที่มา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการ นักเรียนจะมีการจัดทำผลผลิตออกมาคือ สมุดรายงาน แผงโครงงาน และมีการนำเสนอโครงงาน
 การสอนนักเรียนจะสอนตามสื่อโครงงาน โดยกำหนดเนื้อเรื่องให้นักเรียนทำโครงงาจากง่ายที่สุด ที่ผ่านมาใช้เรื่องการสืบค้นประเพณีแซนโดนตา เป็นประเภทโครงงานค้นคว้า นักเรียนใช้เรื่องเดียวกัน ผลการดำเนินการสอนในช่วงแรกพบว่า นักเรียนมีคุณภาพรวมร้อยละ 60 ต่อมาได้ให้นักเรียนจัดทำโครงงานขึ้นเอง ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถจัดทำโครงงานได้ 32 โครงงาน ประกอบด้วยโครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ โครงงานค้นคว้า และโครงงานสำรวจ นักเรียนมีการนำเสนอโครงงาน มีการประเมินผล การดำเนินการ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินมีคุณภาพระดับ 85%
 ได้นำโครงงานชื่อ “ Recycleed Notebook.” ของนักเรียนไปกระกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร เขต 3 ได้รางวัลเหรียญเงิน นำความภูมิใจมาสู่ครูและนักเรียนอย่างยิ่ง