การปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เสนอให้มีกลไกของสปท. เร่งรัด ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่น ในลักษณะ delivery unit ติดตามการปฏิรูปตามชุดข้อเสนอที่มุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

การปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อภิปรายต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประเด็นการปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สปท.หมายเลข 40

 

“..ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศ 

ท่านอดีตสปช.เขมทัต สุคนธสิงห์ 

ท่านสนช.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และท่านอาจารย์ดร.พรชัย จุฑามาศ ล้วนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปเรื่องนี้อย่างชัดเจน..”

 

“.. ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เป็นอันดับ 8 ของโลก ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนี้หากจัดอันดับเรื่องดีๆของบ้านเรามีมาก ท่านรองประธานอลงกรณ์ พลบุตร จะเน้นย้ำให้เห็นเรื่องดีๆของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นจริง  เพราะจะพบว่า ไทยอยู่ในอันดับต้นๆหลายเรื่องหรือ ใน 20  อันดับแรก หรือ ไม่เกิน 30 จากประมาณ 200 ประเทศทั่วโลก หรือ อยู่ในกลุ่ม 5% หรือ 10% แรกของโลก เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจยิ่ง ยกเว้นเรื่องความเหลื่อมล้ำที่สูงมาก ติดอันดับโลกเช่นกัน หากสามารถปฏิรูปประเทศลดความเหลื่อมล้ำลงได้ ไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าอาศัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก..”

 

“.. จากข้อมูลของท่านอาจารย์ดร.พรชัย จุฑามาศ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงนำยางนามาปลูกในสวนจิตรฯ เมื่อปีพศ.2503 และปีถัดมาต้นไม้นานาพรรณหลากชนิดทั่วทุกภาคของประเทศมาปลูกไว้ในสวนจิตรฯ นับเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมาก แต่ระบบราชการไม่มีความอ่อนไหวมากพอที่จะรับรู้หรือตอบสนองได้ ..”

 

“..ในปีพศ.2493 มีข้อมูลว่า เรามีป่าไม้กว่า 60% ของพื้นที่ ต่อมามีแผนพัฒนาฯตั้งแต่ปีพศ.2504 จนไปถึงปีพศ.2538 เหลือป่าไม้เพียง 26%ของพื้นที่ ป่าไม้กับระบบนิเวศน์เป็นของคู่กัน ยกตัวอย่างของภูฏาน รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีป่าไม้ไม่น้อยกว่า 60% ปัจจุบันมีป่าไม้เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่รัฐบาลมีนโยบายได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่า 70% ได้ทำให้ป่าเชื่อมถึงกัน เรียกว่า

แนวเชื่อมชีวภาพ(biological corridor) สิงสาราสัตว์ รวมทั้งนก สามารถเคลื่อนที่ไปมาถึงกันได้ สัตว์เหล่านี้จะช่วยเร่งการเพิ่มป่าไม้และระบบนิเวศน์เร็วขึ้น ..”

 

“..เมื่อนึกถึงภูฏาน หรือ สวิสฯ จะเห็นภาพว่าเป็นอย่างไร การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี ข้างหน้า ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อาจไม่พอเพราะไปได้หลายทาง จึงขอเสนอวิสัยทัศน์ใน20ปีข้างหน้าของไทยเพื่อช่วยกันพิจารณา ว่า เป็นแหล่งอาหารสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม เป็นแผ่นดินที่เจรจาสันติภาพ เป็นที่ประชุมนานาชาติ ผู้คนทั่วโลกล้วนอยากมาเยือนเมืองไทย หากกำหนดวิสัยทัศน์เช่นนี้ ยุทธศาสตร์ 5-6 ด้านต้องมุ่งไปทิศทางนี้ เช่น แผ่นดินไทยอาบสารพิษต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ..”

 

“..ข้อเสนอโดยสรุปคือ 

1.กำหนดเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นวิสัยทัศน์ของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ

2. เอกสารที่นำเสนอดีมากแล้ว หากให้สมบูรณ์มากขึ้น ควรปรับตามข้อเสนอของท่านสปท.ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ปรับเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามหน่วยงาน เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อไป

3.เสนอให้มีกลไกของสปท. เร่งรัด ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่น ในลักษณะ delivery unit  ติดตามการปฏิรูปตามชุดข้อเสนอที่มุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อเสนอทางเศรษฐกิจ 5 เรื่องโดย ท่านสปท.ศาสตราจารย์สมชัย ฤชุพันธุ์ มุ่งไปที่ 20% ฐานล่าง หรือ ข้อเสนอเรื่องนี้ ร่วมกับข้อเสนอการปลูกป่าชุมชน โดยท่านสปท.พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เสนอไปก่อนหน้านี้.."

 

https://youtu.be/ey5qJrgZMqw

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=767175683461810&id=344628519049864

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)