Logbookการทำงานปี2557

บันทึกกิจกรรมการอบรม/สัมมาย้อนหลังปี2557

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่งครู(รายปีการศึกษา)

 

ปีการศึกษา..........2557..............

1. ข้อมูลทั่วไป

    นางบุษยมาศ   นามสกุล  หีบเพชร อายุ ......42..... ปี

    คุณวุฒิ............................................ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ .....316...........

    รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน .............................. บาท 

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลระนอง   เขต/อำเภอเมือง

    จังหวัดระนอง      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

    สังกัดส่วนราชการโรงเรียนอนุบาลระนอง

 

 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน จำนวน..........3..........วิชา รวม............720...........ชั่วโมง/ปี

    (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ทำการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน      เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน)

          ภาคเรียนที่ 1

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.4  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.5  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.6  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด/ระดับ  ป.5  จำนวน 1   ชั่วโมง/สัปดาห์

          กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ระดับ  ป.5  จำนวน  4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม     ระดับ  ป.5  จำนวน  1   ชั่วโมง/สัปดาห์

          ภาคเรียนที่ 2

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.4  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.5  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ/ระดับ  ป.6  จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด/ระดับ  ป.5  จำนวน 1   ชั่วโมง/สัปดาห์

          กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ระดับ  ป.5  จำนวน    4 ชั่วโมง/สัปดาห์

          วิชา/สาขา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม     ระดับ  ป.5  จำนวน    1   ชั่วโมง/สัปดาห์

 

- 2 -

3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

          ชั่วโมงสอนตามตารางสอน .................720............... ชั่วโมง

          ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ...............80................. ชั่วโมง

          ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ..............-............. ชั่วโมง

          ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น..............160.................. ชั่วโมง

          รวม ................960................ ชั่วโมง

 

4. การพัฒนา

      1) เข้ารับการพัฒนาตามวิทยฐานะ............................................................ รวมทั้งสิ้น...................................ชั่วโมง

  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      2) เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • หลักสูตร…………………………………..….…………………………………ระหว่างวันที่................................................ หน่วยงานที่จัด..........................................................................จำนวน…………..……………………………ชั่วโมง
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้)

(ให้ข้าราชการครูนำผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินว่าตนเองมีผลการปฏิบัติงาน     ในภาพรวมทั้งปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ     สถานศึกษาประเมินต่อไป)

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ/เหตุผล

1

2

3

4

5

 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

 

- 3 -

 

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ/เหตุผล

1

2

3

4

5

 

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

 

- 4 -

 

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ/เหตุผล

1

2

3

4

5

 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

.

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

 

 

 

 

 

ระดับ.........................................

เหตุผล....................................... ....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว

   

 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอ

          (………………………………….…………………)

    ตำแหน่ง…………………………………………………..

วันที่.......... เดือน............................. .พ.ศ. ....

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

         จุดเด่น

         ..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

    สิ่งที่ควรพัฒนา

         ..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(ลงชื่อ).............................................................

          (………………………………….…………………)

    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.......... เดือน............................. .พ.ศ. ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Logbookครูบุษยมาศ หีบเพชร โรงเรียนอนุบาลระนองความเห็น (0)