76-มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดทำโครงการพัฒนาร่างการวิจัยและพัฒนาชุมชนรองรับ Thailland 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดทำโครงการพัฒนาร่างการวิจัยและพัฒนาชุมชนรองรับ Thailland 4.0 ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการ อ. จอมบึง จ. ราชบุรี วิทยากรโดย ดร. ทิวากร  เหล่าลือชา จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)