ชีวิตที่พอเพียง : 2951. เป็นนายของตัวเอง


ยิ่งอ่านหนังสือ ฟูโกต์ คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ เขียนโดย ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผมก็ยิ่ง “อิน” กับสาระในหนังสือเล่มนี้    

เพราะมันเชื่อมเรื่องอัตตา (self) การควบคุมกำกับตัวเอง การวิพากษ์ตนเอง และ “ความจริง” หลายมุมหลายชั้น

การวิพากษ์ตนเอง ทำโดย reflection   ที่ ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ใช้คำว่า “เจริญสติ”

ในหน้า ๑๙๕ - ๑๙๖ ระบุว่า “จะเป็นปัจเจกชนที่ก้าวหน้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๔ ประการคือ


1.       จะต้องเป็นนายของตัวเอง

2.       จะต้องคิดอย่างสร้างสรรค์

3.       จะต้องคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์

4.       จะต้องรู้จักเจริญสติด้วยการทบทวนวิพากษ์วิจารณ์ตนเองอยู่เสมอ”


คำว่า เป็นนายของตัวเอง (personal mastery) ทำให้ผมคิดเชื่อมโยงไปถึง EF (Executive Functions and Self Regulation)    ที่วงการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กเอาใจใส่กันมาก    แต่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนเราต้องฝึกตลอดชีวิต    และคิดว่า การฝึกปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเป็นการฝึกฝนให้ EF แข็งแรง   ตัวผมเองตั้งใจฝึกตนเองทุกวัน หรือตลอดเวลา

วิจารณ์ พานิช                                                                                                                         

๕ พ.ค. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)